Obsah

Pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla

príloha č. 2 čestné prehlásenie Stiahnuté: 68x

Ako postupovať pri pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 75x

Žiadosť o pridelenie /zrušenie alebo zmenu/súpisného a orientačného čísla-priloha č.1 a 3 pred rokom 1976 Stiahnuté: 4x

Žiadosť o vydanie /zmenu alebo zrušenie/súpisného a orientačného čísla po roku 1976 Stiahnuté: 5x

Ostatné tlačivá

Priznanie k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Stiahnuté: 83x

Čestné prehlásenie k zníženiu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dôchodcov Stiahnuté: 54x

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dôchodcov Stiahnuté: 57x

Žiadosť o zvláštne užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 69x

Zmena v evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 62x

Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie Stiahnuté: 72x

Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) do evidencie Obce Lieskovec Stiahnuté: 67x

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2017 Stiahnuté: 36x

Znečistenie ovzdušia pre rok 2017 Stiahnuté: 46x

Stavebné tlačivá

NÁVRH NA POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY Stiahnuté: 67x

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA Stiahnuté: 57x

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA Stiahnuté: 59x

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY Stiahnuté: 65x

OHLÁSENIE REKLAMNEJ STAVBY Stiahnuté: 45x

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC Stiahnuté: 72x

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE STAVBY Stiahnuté: 52x

Stránka