Obsah

Pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla

príloha č. 2 čestné prehlásenie Stiahnuté: 84x

Ako postupovať pri pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 89x

Žiadosť o pridelenie /zrušenie alebo zmenu/súpisného a orientačného čísla-priloha č.1 a 3 pred rokom 1976 Stiahnuté: 13x

Žiadosť o vydanie /zmenu alebo zrušenie/súpisného a orientačného čísla po roku 1976 Stiahnuté: 14x

Ostatné tlačivá

Priznanie k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Stiahnuté: 92x

Čestné prehlásenie k zníženiu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dôchodcov Stiahnuté: 63x

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dôchodcov Stiahnuté: 64x

Žiadosť o zvláštne užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 76x

Zmena v evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 70x

Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie Stiahnuté: 79x

Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) do evidencie Obce Lieskovec Stiahnuté: 78x

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2017 Stiahnuté: 45x

Znečistenie ovzdušia pre rok 2017 Stiahnuté: 56x

Stavebné tlačivá

NÁVRH NA POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY Stiahnuté: 76x

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA Stiahnuté: 66x

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA Stiahnuté: 67x

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY Stiahnuté: 73x

OHLÁSENIE REKLAMNEJ STAVBY Stiahnuté: 52x

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC Stiahnuté: 80x

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE STAVBY Stiahnuté: 63x

Stránka