Obsah

Aktuálne Február

 

Voľné pracovné miesto na pozíciu : kuchár / kuchárka

 

V zmysle  zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:  Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

 

Kategória voľného pracovného miesta:  kuchár/kuchárka v školskej jedálni

 

Dátum nástupu:  od 01. 02. 2018

 

Kvalifikačné predpoklady : stredné vzdelanie v odbore kuchár / kuchárka

 

Ďaľšie požadované predpoklady:

 

 • bezúhonnosť podľa § 3 ods.3 zákona č. 552/2003 Z.z.
 • zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania
 • organizačné a komunikačné schopnosti
 • prax v odbore vítaná
 • samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita
 • znalosť normovania jedál, príprava a výdaj jedál
 •  

Zoznam požadovaných dokladov:

 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis
 • overená fotokópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • zdravotný preukaz
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 •  

Žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu : Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec alebo na e-mail : mslieskovec@gmail.com do 19.01.2018.

 

Uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky. Kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí sĺňajú požadované kritéria. Za pochopenie ďakujeme.

 

V Lieskovci, dňa 27.12.2017

                                                                                                  ___________________

                                                                                         Koppová Mária – riaditeľka MŠ

 

Aktuality

2%

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane.

Fyzické osoby:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Vyhlásenie spolu s potvrdením doneste do Našej MŠ.

Právnické osoby:

 1. Daňové priznanie – časť IV. Uviesť naše občianske združenie
 2. Doniesť potvrdenie na Našej MŠ .

 

 

Občianske združenie „ Lieskovček “

Stredisková 2735/5

962 21 Lieskovec

IČO: 37893572

Číslo účtu Občianskeho združenia : SK73 1100 0000 0026 2478 0972

 

 Tlačivá na stiahnutie :

" V Y H L Á S E N I E "

 

" P O T V R D E N I E "