Obsah

Späť

Zmena správnych poplatkov k 1.1.2018

V Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa v položke 2 písm. a) a písm. c) a položke 3 prvom bode písm. a) a druhom bode sa suma 1,50 eura mení na sumu 2 eurá. Uvedená zmena sadzobníka sa týka vyberania poplatkov za úkony a konania orgánov FS a v zmysle Čl. X. zákona č. 238/2017 Z.z. 

nadobúda účinnosť od 1. januára 2018.

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2 a:

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu z                                                            1,50 € na 2,- €

Položka 2 c: 

Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku                                                                        1,50 € na 2,- €

Položka 3 1.a:

Osvedčenie  podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis                             1,50€ na 2,- €

Vyvesené: 1. 1. 2018

Dátum zvesenia: 17. 1. 2018

Späť