Obsah

 

VZN

NázovVyvesenéDátum zvesenia
5/2004 VZN - O školskom obvode06.08.2013
1/2007 VZN - O verejnom poriadku na území obce06.08.2013
1/2008 VZN -Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci07.08.2013
3/2008 VZN - O záväzných častiach územného plánu Obce Lieskovec07.08.2013
1/2010 VZN - O umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce11.02.201027.02.2010
2/2011 VZN - Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lieskovec12.08.2013
2/2012 VZN - O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia13.08.2013
2/2014 VZN - O spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp01.08.2014
2/2015 VZN - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce14.12.2015
1/2016 VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska17.03.2016
2/2016 VZN -O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole17.03.2016
3/2016 VZN - O umiestňovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach a referende na území obce Lieskovec.17.03.2016
1/2017 VZN o chove a držaní psov na území obce Lieskovec06.10.201722.10.2017
2/2017 VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Lieskovec06.10.201722.10.2017
3/2017 VZN trhový poriadok o podmienkach výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste06.10.201722.10.2017
VZN 4/2017 elektronická komunikácia obce Lieskovec13.12.201729.12.2017
VZN 6/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Lieskovec13.12.201729.12.2017
VZN 7/2017 ktorým sa upravujú podmienky pri poskytovaní soc. služieb obc13.12.201729.12.2017
VZN 8/2017 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na r 201813.12.201729.12.2017