Obsah

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lieskovec na roky 2015-2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho  a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.

Dokument je štruktúrovaný podľa Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (v zmysle novely Zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 18. Júna 2014).

Predkladáme jeho strategickú časť na roky 2015-2023 – chceme osloviť verejnosť na jej pripomienkovanie resp. doplnenie o svoje postrehy a námety.

Posielajte ich na adresu: podatelna@obeclieskovec.sk

 

PHSR -doplnená na pripomienkovanie

 
PHSR -pracovná na doplnenie

 
Dotazník PHSR

 
Vyhodnotenie dotazníka

 
Strategická časť-návrh

 
Pracovné skupiny

 
Prezenčná listina 2

 
Prezenčná listina 1

 
Zápisnica 16.9.2015

 
Zápisnica 25.6.2015
Zápis_25_06.pdf (125.1 kB)

 
Zámer spracovania PHSR