Obsah

 ALTÁNOK A VYBUDOVANIE DOPLNKOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Altánok DENNÉ CENTRUM

 

Projekt „ Denné centrum “ je realizovaný obcou Lieskovec cez MAS NAŠA LIESKA s využitím zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Integrovaného regionálneho operačného programu.

Cieľom projektu „Denné centrum“  je vytvorenie funkčného priestoru v obci Lieskovec pre poskytovanie sociálnych služieb osobám so zníženými možnosťami kultúrneho  a spoločenského kontaktu. Ide najmä o osoby v dôchodkovom veku a osoby s nepriaznivým zdravotným stavom. Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie odborných služieb v oblasti sociálneho poradenstva, pomoc pri organizovaní záujmovej činnosti, podpora komunít. Uvedené služby budú poskytované inovatívnym spôsobom na komunitnej báze.

Denné centrum sa nachádza na Obecnom úrade, Stredisková 154/26, 962 12 Lieskovec.

Termín ukončenia realizácie projektu je 31.8.2021

Výška podpory je maximálne 13 000,00 €

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 15 860,88 €

 

Denné centrum           

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 

 

Plagát

 

Projekt „Autobusové zastávky“ je realizovaný obcou Lieskovec cez MAS NAŠA LIESKA s využitím zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Integrovaného regionálneho operačného programu.

Cieľom projektu je rekonštrukcia existujúcich zastávok verejnej dopravy na hlavnej dopravnej osi v katastri obce Lieskovec. Projekt prispieva k naplneniu strategického cieľa CLLD NAŠA LIESKA, ktorým je do roku 2023 zabezpečiť pre svojich obyvateľov významné zlepšenie komplexnej infraštruktúry. Projekt „Autobusové zastávky“  slúži obyvateľom obce, ale aj návštevníkom  a širokej verejnosti, ktorí ju potrebujú ku každodennému životu. Prispeje ku zvýšeniu bezpečnosti, komfortu, ochrane zdravia  cestujúcich, ako aj zlepšeniu celkového estetického vzhľadu obce.

Realizácia projektu je na ulici Lieskovská cesta, Lieskovská cesta – dolný koniec a ulica Osloboditeľov. Autobusové zastávky sú rekonštruované v celkovom počte 3 kusy.

Termín ukončenia realizácie projektu je 16.9.2021

Výška podpory je maximálne 15 608,00 €

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 24 046,20 €