Menu
Obec Lieskovec
ObecLieskovec
Obec Lieskovec
Obec Lieskovec

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Stanovy OŠK

S T A N O V Y

OBECNÉHO  ŠPORTOVÉHO KLUBU LIESKOVEC

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Obecný športový lub Lieskovec (ďalej len „OŠK“) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, krotí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných obdobných činnostiach a aktivitách.

2. Predmetom činnosti OŠK je:

• uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry a športu,
• vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia,
• zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť,
• prispievať svojou činnosťou k rozvoju športu a telovýchovy najmä v rámci obce Lieskovec a zvolenského regiónu, ale aj celého územia SR prípadne v zahraničí,
• viesť a vychovávať mládež a ostatných občanov k rešpektovaniu vyššie uvedených hodnôt ako aj pravidiel „fair play“ tak v rámci výkonu športovej činnosti ako aj v ostatných oblastiach života,
• úzko spolupracovať s obcou Lieskovec pri zabezpečovaní cieľov uvedených v predchádzajúcich bodoch.

3. OŠK je otvorenou, samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.

4. OŠK je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je: Športový areál v Lieskovci, ul. Hájik súp. č. 374, PSČ 962 21.

5. OŠK tvoria oddiely, spolky a iné záujmové skupiny (ďalej len „základné odvetvové zložky“) ako aj fyzické osoby združené v ňom. Do OŠK môžu vstúpiť i ďalšie oddiely a odbory, spolky a iné záujmové skupiny, ktoré sa vo forme prípravných výborov konštituujú a požiadajú o prijatie ako aj fyzické osoby. O ich prijatí za podmienok rešpektovania týchto stanov, na základe písomnej žiadosti rozhoduje výbor OŠK.

6. Všetky základné odvetvové zložky majú rovnaké práva a zúčastňujú sa prostredníctvom svojich zástupcov (predsedov, delegátov) všetkých rozhodovacích, výkonných a zabezpečovacích činností, takého práva majú aj fyzické osoby prijaté za členov jednotlivo, s tým rozdielom, že ich vykonávajú priamo (resp. prostredníctvom splnomocnených zástupcov).

7. Každá základná odvetvová zložka má právo slobodne vystúpiť z OŠK, osamostatniť sa alebo združiť do inej TJ.


Článok 2
Členstvo v OŠK

1. Členstvo v OŠK môže byť  - individuálne
- kolektívne
- čestné

 

2. Individuálne a kolektívne členstvo v OŠK je dobrovoľné. Individuálnym členom sa môže stať slov. štátny občan bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku, i cudzí štáty príslušník, ak má trvalé bydlisko v SR; ak členstvo požiada a súhlasí s týmito stanovami Kolektívnym členom sa môžu stať spoločenské organizácie a ich organizačné časti; ak o členstvo požiadajú a súhlasia s týmito stanovami. O prijatí rozhoduje výbor základnej odvetvovej zložky na základe písomnej prihlášky, prijatie potvrdzuje členská schôdza. V prípade, že fyzická osoba nie je členom žiadnej z odvetvových zložiek o prijatí za člena OŠK rozhoduje výbor OŠK, prijatie potvrdzuje výročná schôdza delegátov OŠK.

3. Individuálne a kolektívne členstvo v OŠK zaniká vystúpením, vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinností alebo vylúčením pre obzvlášť závažné porušenie stanov OŠK.

4. Člen OŠK má právo:

• zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov telovýchovných,  športových, turistických a iných obdobných aktivít ako i ďalších kultúrno-spoločenských akcií usporadúvaných OŠK alebo jeho základnými odvetvovými zložkami,
• zúčastňovať sa členských schôdzi
• zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie a chovanie,
• dávať podnety, návrhy a pripomienky orgánom OŠK a požadovať na to do 30 dní odpoveď,
• mať aktívne a pasívne volebné právo; podmienkou byť volený do funkcie v OŠK je vek 18 rokov; zohľadňuje sa odbornosť, kvalifikácia a bezúhonnosť.

5. Člen OŠK má povinnosť:

• dodržiavať stanovy OŠK na ich základe vydané vnútorné predpisy ako aj všeobecne záväzné právne predpisy pri výkone akejkoľvek činnosť v rámci OŠK,
• plniť úlohy uložené orgánmi OŠK v súlade s týmito stanovami,
• uvedomele dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti a zásad „fair play“,
• aktívne sa podieľať na činnosti OŠK a základnej odvetvovej zložky, ak je jej členom,
• riadne vykonávať všetky prijaté funkcie,
• chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok, slúžiaci výkonu predmetu činnosti OŠK a jeho zložkám.

6. Čestné členstvo môže udeliť výročná členská schôdza OŠK na návrh výboru OŠK jednotlivcom, kolektívnom, organizáciám alebo inštitúciám za osobitné zásluhy o rozvoj telesnej kultúry alebo významná príspevok k rozvoju OŠK.

7. Disciplinárne konanie a opatrenie ukladajú orgány OŠK a základných odvetvových zložiek podľa osobitnej smernice ATJ Slovenska.

Článok 3
Organizačné zásady a vnútorné vzťahy

1. Športová, telovýchovná, turistická a iná obdobná záujmová činnosť OŠK sa uskutočňuje v jeho základných odvetvových zložkách.

2. OŠK ako i jeho základné odvetvové zložky sa vo svojej činnosti riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi, ktoré v súlade s ich stanovami vydávajú vyššie orgány telesnej kultúry.

3. Medzi výborom OŠK a výbormi základných odvetvových zložiek je jeho vzťah nadriadenosti a podriadenosti, vzájomný vzťah medzi základnými odvetvovými zložkami je rovnoprávny.

4. Základné odvetvové zložky nemajú právnu subjektivitu, sú autonómnymi zložkami OŠK s nehnuteľným majetkom, účelovým hmotným majetkom zvereným im na základe rozhodnutia výročnej členskej schôdze OŠK a ďalej majetkom získaným vlastnou činnosťou. S účelovým majetkom a majetkom získaným vlastnou činnosťou hospodária samostatne v rozsahu oprávnenia udeleného orgánmi OŠK. Konajú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s príslušnými predpismi súvisiacimi s ich športovou, telovýchovnou, turistickou, kultúrno-spoločenskou a inou obdobnou činnosťou.

5. Základným odvetvovým zložkám sa rozdeľujú získané alebo pridelené finančné prostriedky na celý kalendárny rok podľa pravidiel schválených výročnou členskou schôdzou delegátov OŠK.

6. Základné odvetvové zložky OŠK prostredníctvom svojich orgánov a členov využívajú všetky možnosti, aby  v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami získavali ďalšie príjmy na vlastnú činnosť a činnosť OŠK.

7. Orgány OŠK chránia záujmy základných odvetvových zložiek vo vzťahu k štátnym orgánom a ďalším organizáciám a inštitúciám.

8. Výbor OŠK si podľa podmienok a potrieb po schválení výročnou schôdzou vytvára výkonný aparát.


Článok 4
Orgány OŠK

1. Výročná schôdza delegátov OŠK.

1.1 Najvyšším orgánom OŠK je výročná schôdza delegátov (ďalej len výročná schôdza). Ich počet dohodnú zástupcovia základných odvetvových zložiek s výborom OŠK. V prípade, že k takejto dohode nedôjde platí, že za každú odvetvovú zložku je účastný jeden delegát. Pri členoch OŠK nezastrešených odvetvovou zložkou (individuálne, čestné členstvo) je každý takýto člen považovaný za delegáta. Výročná schôdza delegátov sa koná podľa potreby, avšak minimálne raz za rok a zvolávaj ju predseda OŠK alebo výbor OŠK.

1.2 výročná schôdza prerokúva všetky základné otázky činnosti OŠK najmä:

•  rozhoduje o vzniku, názve, symbolike a zániku OŠK,
•  schvaľuje, mení alebo ruší stanovy a ich časti,
•  prerokúva správu výboru OŠK o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje plán činnosti a rozpočet OŠK a jeho odvetvových zložiek pre nasledujúce obdobie ako i správu revíznej komisie OŠK,
• volí výbor OŠK a revíznu komisiu OŠK,
• rozhoduje o vytvorení ako aj zrušení základnej odvetvovej zložky OŠK,
• je oprávnená zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru OŠK, ak je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi alebo stanovami OŠK,
• je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní.

1.3 Výročná schôdza rozhoduje formou uznesenia, na ktorého prijatie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých zúčastnených delegovaných zástupcov. Výročná schôdza je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastnia minimálne 2/3 – iny všetkých delegovaných zástupcov v opačnom prípade predseda výboru OŠK výročnú schôdzu zvolá znova na 30 deň od pôvodného dátumu jej zvolania.

2. Výbor OŠK

2.1 Výkonným orgánom OŠK je Výbor OŠK (ďalej len „výbor“), ktorý sa skladá z predsedu, tajomníka, hospodára a ďalších členov. Frekvenciu rokovaní podľa potrieb OŠK stanoví výbor sám.
2.2 Výbor:
• sa stará o koordináciu činnosti základných odvetvových zložiek,
• vykonáva pre odvetvové zložky poradenskú a servisnú činnosť,
• zastupuje OŠK na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami
• organizuje v spolupráci so základnými odvetvovými článkami hospodársku činnosť, najmä riadi vedľajšiu hospodársku činnosť na získanie vlastných finančných prostriedkov a ďalších zdrojov,
• rozdeľuje na základe schválených pravidiel prostriedky získané vlastnou činnosťou  ako i prostriedky získané od štátu a ďalších organizácií i jednotlivcov na základné odvetvové zložky podľa rozsahu, kvality činnosti a ich potrieb.

3. Revízna komisia OŠK

3.1 Revízna komisia je kontrolný kolektívny orgán OŠK, na jej čele stojí predseda. Zloženie, počet a predsedu revíznej komisie určuje uznesením výročná schôdza.

3.2 Revízna komisia:
• vykonáva revíziu hospodárenia OŠK a jeho základných odvetvových zložiek prostredníctvom kontrol účtovných dokladov, kontrol stavu a užívania hnuteľného a nehnuteľného majetku zvereného alebo patriaceho OŠK a jeho odvetvovým zložkám,
• o výsledkoch kontrol informuje výbor a výročnú schôdzu spolu s návrhom        na nápravné opatrenia,
• za svoju činnosť zodpovedá priamo výročnej schôdzi,
• predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa na rokovaní ktoréhokoľvek orgánu OŠK, vždy má právo spôsobom nerušiacim priebeh rokovania vyjadrovať sa k prejednávanej veci, v prípade hlasovania disponuje hlasom poradným.

4. Za OŠK sú navonok oprávnení vystupovať a zaň konať (v plnej miere):
• predseda OŠK a tajomník vždy spoločne
• predseda alebo  tajomník a jeden člen výboru vždy spoločne.

Článok 5
Majetok a hospodárenie

1. OŠK môže mať vo svojom vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok, ktorý využíva na zabezpečenie predmetu svojej činnosti uvedeného v čl. 1 ods. 2 týchto stanov. Z a účelom zabezpečenia vyššie uvedenej  činnosti a na základe osobitného zmluvného vzťahu OŠK užíva aj majetok obce Lieskovec, prípadne iný majetok, o ktorý je povinný sa riadne starať, chrániť ho a zveľaďovať.
2. S majetkom uvedeným v ods. 1 tohto článku OŠK nakladá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito stanovami a povinnosťami stanovenými osobitnými zmluvnými  vzťahmi.
3. Zdrojom majetku OŠK sú príjmy z členských a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, z výnosov vedľajšieho hospodárenia pri zabezpečovaní činnosti OŠK, ďalej dary, príspevky, dotácie, prípadne iné príjmy.
4. Prostriedky získané v súlade s ods. 3 tohto článku sa použijú na zabezpečenie predmetu činnosti OŠK uvedeného v čl. 1 ods. 2 týchto stanov, o ich konkrétnom použití rozhoduje medzi zasadnutiami výročnej schôdze výbor, pre ktorý sú však prípadné uznesenia ohľadom použitia prostriedkov na konkrétny účel záväzné.
5. o Zániku (rozpustení) OŠK rozhoduje výročná schôdza, ktorá zároveň vymenuje likvidátora (prípadne likvidačnú komisiu). Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlahy a záväzky OŠK a s likvidačným zostatkom naloží po ukončení likvidácie MV SR.


Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy schválila ustanovujúca výročná schôdza delegátov dňa 19.09.2003. Ich výklad vykonáva výbor OŠK. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR alebo splnením oznamovacej povinnosti. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa rušia pôvodné stanovy združenia registrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-2591-1 zo dňa 26.06.1998.
2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi SR (najmä zák. č. 83/1990 Zb. v platnom znení), predpismi SZTK vydanými po dohode s asociáciami Slovenskej republiky.

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmena názvu vzatá na vedomie   
dňa: 11.01.2007      JUDr. Oľga PLIŠŇÁKOVÁ
Číslo spisu VVS/1-900/90-2591     riaditeľka odboru
vnútorných vecí

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmena stanov vzatá na vedomie
dňa: 11.01.2007
Číslo spisu VVS/1-900/90-2591-2

Organizácie

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Rýchle odkazy

slovensko

Cestovný poriadok

Facebook

Medári facebook

Mapový portál obce

T-mapy

Naturpack - Triedený zber odpadov

Natur-Pack - štúdia

Natur-Pack štúdia

 

OZV NATUR-PACK dnes pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa Zeme na svojej webovej stránke zverejnila unikátnu štúdiu, v ktorej spracováva prvých 100 analýz triedeného zberu. Ide o počin, aký v odpadovom hospodárstve nemá obdobu. Neexistuje totiž presnejší spôsob, ako zistiť presné zloženie nádob na triedený zber a tiež ako identifikovať chyby, ktorých sa občania pri triedení dopúšťajú.

Štúdiu "100 analýz triedeného zberu komunálnych odpadov" nájdete v sekcii Na stiahnutie - TU

Celý projekt by sa nedal zrealizovať bez výbornej spolupráce s partnerskými samosprávami a zberovými spoločnosťami, za čo im patrí naše obrovské poďakovanie. Viac sa o štúdii dozviete v našej prvej reportáži venovanej tomuto projektu. Nájdete ju na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti po kliknutí SEM, alebo si ju môžete pohodlne pozrieť v dolnej časti tohto newslettera.

V analýzach budeme pokračovať aj v tomto roku a sme presvedčení, že aj vďaka nim spoločne prispejeme k priebežnému zlepšovaniu úrovne triedenia a recyklácie odpadov na Slovensku.

Tím NATUR-PACK


 

Natur-Pack - správna trefa

Natur-Pack - správna trefa

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 446
TÝŽDEŇ: 446
CELKOM: 764328