Obsah

Neprítomnosť maloletého dieťaťa v MŠ

Typ: ostatné
Riaditeľka MŠ v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

upriamuje pozornosť zákonných zástupcov detí na § 144 ods.4 písm.a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

ods.b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy a školského zariadenia, 

ods.h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,

ďalej ods.9 a 10 zákona 

Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo  zástupca zariadenia , vo výnimočných  a  osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o  chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zaraidenia potvrdenie od lekára. /koniec citácie/

 Učiteľka , ktorá ráno preberá dieťa od rodiča v rámci svojich pracovných povinností je povinná . 

zhodnotiť zdravotný stav dieťaťa a v odôvodnených prípadoch odmietnuť prevzatie dieťaťa. 

  Verím, že tak ako beriete ohľad na zdravie svojho dieťaťa , rovnako budete brať ohľad aj na zdravie ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchovno - vzdelávacom procese. len tak môžeme úspešne predchádzať nárastu chorobnosti a jej šíreniu. 

Ďakujem za porozumenie a vzájomnú ohľaduplnosť. 

Riaditeľka MŠ 


Vytvorené: 19. 7. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 13:44
Autor: