Obsah

11.01.2020

3. PLES STAROSTU

3. PLES STAROSTU

Detail

Pozvánka na OZ 11.12.2019

Obec Lieskovec

starosta obce

 

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lieskovci, ktoré sa uskutoční

 11.decembra 2019 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome  v Lieskovci.

 

Návrh programu:

  1. Úvod a zistenie uznášaniaschopnosti obecného zastupiteľstva.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

3.      Schválenie VZN č. 13 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady          

         a drobné  stavebné odpady.

4.      Schválenie VZN č. 14 o umiestňovaní volebných plagátov.

5.      Schválenie VZN č. 15 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2020 na dieťa materskej  

         školy a dieťa školského zariadenia.

6.      Zrušenie uznesenia č. 20/08/4 zo dňa 11.08.2008 – zrušenie Smernice o inventarizácii

         majetku.

7.     Schválenie plánu kontrolnej  činnosti hlavnej kontrolórky obce Lieskovec na 1. polrok 2020.

8.     Žiadosť Materskej školy v Lieskovci o úpravu rozpočtu za rok 2019.

9.     Zmena rozpočtu za rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 5/2019.

10.   Žiadosť ZO Jednota dôchodcov na Slovensku v Lieskovci o dotáciu pre rok 2020.

11.   Žiadosť OŠK Lieskovec - futbalový oddiel  o poskytnutie dotácie na športovú činnosť pre

         rok 2020. 

12.   Žiadosť OŠK Lieskovec – turistický oddiel  o poskytnutie dotácie pre rok 2020. 

13.   Žiadosť Lieskovského tenisového klubu- LTC Lieskovec o poskytnutie dotácie pre rok

         2020.

14.   Žiadosť Slovenského streleckého zväzu – klub veteránov.

15.   Schválenie zmeny stočného s účinnosťou od 1.1.2020.

16.   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020 a viacročného

         rozpočtu na roky 2021 - 2022.

17.   Schválenie návrhu rozpočtu obce Lieskovec pre rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a

         2022. 

18.   Rôzne.

19.   Záver.

 

 

 

 

 

                                                                                                 Michal Turay

                                                                                                starosta obce

3. PLES STAROSTU

3. PLES STAROSTU

Harmonogram zberu odpadu od júla 2019

Harmonogram zberu odpadu od júla 2019

Akcie Lieskovec 2019

Akcie Lieskovec 2019