Obsah

20.10.2019

Popoludnie s rozprávkami.

Popoludnie s rozprávkami.

Detail

Správy

16.10.2019

Popoludnie s rozprávkami.

Popoludnie s rozprávkami.

Detail

07.10.2019

Výberové konanie na miesto riaditeľa(ky) školy

Výberové konanie na miesto riaditeľa/(ky) školy.

Detail

21.03.2019

Termíny platieb na obecnom úrade v roku 2019

Termíny platieb na obecnom úrade v roku 2019

Detail

02.06.2015

Predaj knihy Lieskovec história a súčasnosť

Vážení občania, obecný úrad si Vám dovoľuje ponúknuť na predaj knihu o Obci Lieskovec s názvom Lieskovec história a súčasnosť. Cena knihy je 5,- eur a môžete si ju zakúpiť na obecnom úrade počas stránkových dní.

Detail

Úradná tabuľa

Popoludnie s rozprávkami.

Popoludnie s rozprávkami.

Výberové konanie

Obec Lieskovec

 

v zmysle ustanovení § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a § 3, § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štáte správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie miesta

 riaditeľa/ky základnej školy

 

 

Základná  škola,  Stredisková 2735/5, 962 21 Lieskovec

 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Predpokladaný nástup do funkcie:     15.12. 2019

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých  zákonov

 

Požadované predpoklady:

 • odborné a kvalifikačné predpoklady v zmysle ustanovenia § 10 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • najmenej 5 rokov dĺžky výkonu pracovnej činnosti  (v zmysle § 30 zákona č. 138/2019 Z.z. pedagogický zamestnanec zaradený v kariérnom stupni samostatný pedagogický zamestnanec),
 • ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.

Bezúhonnosť  v zmysle § 15 a zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.  sa vyžadujú pred vznikom pracovno-právneho vzťahu.

 

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva, ktoré súvisia s riadením školy a s predmetom činnosti základnej školy ako právnickej osoby,
 • riadiace, rozhodovacie, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce s počítačom (Word, Excel, PowerPoint, internet, e-mail a i.),
 • absolvovanie funkčného vzdelávania je výhodou.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 1. písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 2. overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov:
 • doklady o vzdelaní,
 • doklad o vykonaní 1. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka, ak bolo vzdelanie získané v inom jazyku ako štátnom,
 1. potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti,
 2. profesijný životopis,
 3. návrh koncepcie rozvoja Základnej školy, Stredisková 2735/5, Lieskovec,
 4. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov znení neskorších predpisov.

 

Dolu podpísaný/ná ............. (titl., meno a priezvisko) prehlasujem, že dávam súhlas obci Lieskovec so sídlom ........................... na použitie mojich osobných údajov na účely výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa /ky ZŠ,.....................Lieskovec. Súhlas dávam v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a a to na dobu do ukončenia výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa /ky ZŠ , ......................Lieskovec.

 

Termín a miesto podania žiadosti:

Doručiť poštou alebo osobne spolu s požadovanými dokladmi do 4.11. 2019 na adresu:

 

Obecný úrad Lieskovec

                                                           Stredisková 154/26

                                                           962 21  Lieskovec

Obálku označiť v ľavom hornom rohu: NEOTVÁRAŤ

                                                                výberové konanie

Základná  škola,  Stredisková 2735/5, 962 21 Lieskovec

 

Kontaktné osoby (e-mail):  starosta@obeclieskovec.sk

 

Poznámka:

 1. Na účel preukázania bezúhonnosti v zmysle  §15 ods. 3,4  zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne okresnému údaju v sídle kraja  údaje potrebné na vyžiadanie odpisu  z registra trestov, nie starším ako tri mesiace.
 2.  Na účel preukázania zdravotnej spôsobilosti  v zmysle  §16 ods. 2  zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu preukáže zamestnávateľovi lekárske potvrdenie, ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.

 

Termín, čas a miesto výberového konania oznámi výberová komisia uchádzačom, ktorí splnia  požadované predpoklady a kritériá najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

 

Lieskovec  4.10. 2019                                                                      

 

                                                                                                                Michal Turay

                                                                                                               starosta obce                                                                    

Harmonogram zberu odpadu od júla 2019

Harmonogram zberu odpadu od júla 2019

Akcie Lieskovec 2019

Akcie Lieskovec 2019