Obsah

Správy

07.10.2019

Výberové konanie na miesto riaditeľa(ky) školy

Výberové konanie na miesto riaditeľa/(ky) školy.

Detail

21.03.2019

Termíny platieb na obecnom úrade v roku 2019

Termíny platieb na obecnom úrade v roku 2019

Detail

02.06.2015

Predaj knihy Lieskovec história a súčasnosť

Vážení občania, obecný úrad si Vám dovoľuje ponúknuť na predaj knihu o Obci Lieskovec s názvom Lieskovec história a súčasnosť. Cena knihy je 5,- eur a môžete si ju zakúpiť na obecnom úrade počas stránkových dní.

Detail

Plagát - divadlo november 2019

Divadlo - november 2019

Pozvánka na OZ 13.11.2019

                                                                                                Obec Lieskovec
                                                                                                  starosta obce
V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lieskovci, ktoré sa uskutoční


                                                       v 13.novembra 2019 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Lieskovci.


Návrh programu:


1. Úvod a zistenie uznášaniaschopnosti obecného zastupiteľstva.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie VZN 4/2019 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb.
4. Schválenie VZN 5/2019 o organizácii miestneho referenda.
5. Schválenie VZN 6/2019 o chove, vodení a držaní psov na území obce .
6. Schválenie VZN 7/2019 o dočasnom obmedzení alebo zákaze používania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
7. Schválenie VZN 8/2019, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska.
8. Schválenie VZN 9/2019 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lieskovec.
9. Schválenie VZN 10/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Lieskovec.
10. Schválenie VZN 11/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Lieskovec .
11. Schválenie VZN 12/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce.
12. Schválenie financovania projektov v rámci výzvy MAS /miestna akčná skupina
Naša Lieska/ z IROP.
13. Zriadenie povinnej komisie podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
14. Menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru.
15. Menovanie členov Dobrovoľného hasičského zboru.
16. Odpredaj obecného pozemku p. Striežovi.
17. Schválenie úpravy rozpočtu – Rozpočtovým opatrením č. 4/2019.
18. Správa Inventarizačnej komisie k vyradeniu majetku obce.
19. Zrušenie Smernice upravujúcej postup verejného obstarávateľa obec Lieskovec v zmysle
zákona č. 343/2015 Z.z.
20. Schválenie paušálneho poplatku pre Spoločný obecný úrad s účinnosťou od 01.01.2020.
21. Menovanie ústrednej inventarizačnej komisie pre rok 2019.
22. Rôzne.
23. Záver.


                                                                                                                            Michal Turay
                                                                                                                            starosta obce

Harmonogram zberu odpadu od júla 2019

Harmonogram zberu odpadu od júla 2019

Akcie Lieskovec 2019

Akcie Lieskovec 2019