Obsah

Smernice OcÚ

Smernica č. 2/2020 o finančnej kontrole - účinnosť od 01.10.2020

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Lieskovec - účinnosť 01.07.2020

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lieskovec - Dodatok č. 1 - účinnosť 01.07.2020

Organizačný poriadok Obecného úradu Lieskovec - účinnosť 08.06.2020

Štatút obce Lieskovec - účinnosť 08.04.2020

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lieskovci - účinnosť 08.04.2020

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lieskovec - účinnosť 08.04.2020

Smernica č. 1/2019 o vybavovaní sťažností - účinnosť 01.12.2019

Smernica č. 2/2019, ktorou sa určuje postup pri oznamovaní protispoločenskej čnnosti - účinnosť 01.12.2019.

Smernica č. 3/2019 o slobodnom prístupe k informáciám - účinnosť 01.12.2019

Smernica č. 4/2019 o vykonaní inventarizácie majetku obce - účinnosť 01.12.2019

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lieskovec a členov komisií obecného zastupiteľstva - neposlancov - účinnosť 27.06.2019

Smernica o evidovaní a účtovaní dlhodobého majetku a odpisový plán hmotného a nehmotného majetku obce Lieskovec - účinnosť 13.12.2018

Smernica pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie - účinnosť 13.12.2018

Smernica pre používanie služobného motorového vozidls obce Lieskovec a súkromných motorových vozidiel na služobné účely - účinnosť 16.04.2008