Obsah

              Zariadenie školského stravovania

jedaleňŠkolská jedáleň
Nová 2912/2
962 21 Lieskovec

tel: č. 045/5370254

č. ú.: 35-32830412/0200

IBAN: SK75 0200 0000 3500 3283 0412

email: sjmslieskovec@gmail.com

          VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE  -  MGR. KOVÁČOVÁ MARCELA

 

                    Zamestnanci školskej jedálne

Meno Funkcia
Mgr. Marcela Kováčová vedúca školskej jedálne
Bc. Zuzana Ondrejkovičová hlavná kuchárka
Zuzana Glaichová pracovník v prevádzke
Martina Rodná kuchárka

 

Finančné pásmo pre školské stravovanie  č. 3 od 01.09.2019

 

Vekové kategórie

Desiata

Obed

Olovrant

Celkom

0,38 €

0,90 €

0,26 €

1,54 €

ZŠ 

 

1,21 €

 

1,21 €

C.S., ZAM

 

1,41 €

 

1,41 €

 

Dokumenty na stiahnutie :

Zápisný lístok na stravu

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

 

Veková skupina stravníkov

Desiata

Obed

Olovrant

Príspevok na nákup potravín

Príspevok

na  režijné náklady

Stravný lístok celkom

 

Dotácia na stravu

Úhrada

zákonného zástupcu/ dospelý stravník

   

stravník MŠ

(2-5 rokov)

0,34

0,80

0,23

1,54

0,00

1,54

0,-

1,54

   

stravník MŠ (2-5 rokov)

-hmotná núdza

0,34

0,80

0,23

1,54

0,00

1,54

1,20

0,34

   

stravník MŠ (5 -6 rokov)

 - predškolák

0,34

0,80

0,23

1,54

0,00

1,54

1,20

0,34

   

stravník ZŠ

 I. stupeň

 

1,21

 

1,21

0,00

1,21

1,20

0,01

   

 

Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

  •  Dieťa materskej školy (2-5 rokov)   - príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci
  • Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi a dieťa predškolák alebo  žiak základnej školy  má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie prihlásený obed.
  • V  prípade akejkoľvek neprítomnosti (aj ochorenia) dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo v škôlke je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa  aj z obeda v stanovenom čase – deň vopred, v odôvodnených prípadoch do 08,00 hod. ráno v deň odhlásenia. Odhlásenie je možné na tel. čísle Školskej jedálne : 045/5370254 – pre MŠ aj ZŠ
  • Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín  MŠ – 1,54 € / deň, ZŠ – 1,21 € / obed .
  • Číslo účtu Školskej jedálne : SK75 0200 0000 3500 3283 0412 VS: 553 , správa pre prijímateľa : meno a priezvisko stravníka
  • Platby : suma stravného MŠ – 1,54 € / deň t. j. 30,80 € / mesiac / bez nároku na dotáciu

                                                         MŠ – hmotná núdza  0,34 € / deň t .j 6,80 € / mesiac  -  s dotáciou 1,20 € / deň

                                                         MŠ – predškolák  0,34 € / deň t.j. 6,80 € / mesiac  -  s dotáciou 1,20 € / deň

                                                         ZŠ – 0,01 € / deň – 0,20 € / mesiac  - s dotáciou 1,20 € / deň

 

  • Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zariadenie školského stravovania nespĺňa podmienky na prípravu diétneho stravovania, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na stravu , ale len stravníkom, ktorý majú nárok na poskytnutie štátnej dotácie. Zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu na základe žiadosti a priložených potrebných dokladov štátnu dotáciu vo výške 1,20 € / deň len, ak sa dieťa zúčastní  na výchovnovzdelávacom procese v MŠ a ZŠ.  / Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.. /
  • Povinnosť každého zákonného zástupcu pri prihlásení dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni vypísať zápisný lístok