Obsah

Rokovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo v Lieskovci zmysle § 12 ods. 7 a § 11 ods. 4 písm. k/ zák. č. 369/1990 Zb. v platnom znení a Štatútu obce Lieskovec vydáva
 

R o k o v a c í p o r i a d o k

Článok 1
Úvodné ustanovenia


1. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva upravuje podrobne pravidlá zvolávania, zasadania a rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Základné úlohy obecného zastupiteľstva a jeho pôsobnosť upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.


Článok 2
Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva


1. Prvé zasadnutie vo volebnom období zvoláva a vedie starosta zvolený v predchádzajúcom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety, zasadnutie zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané obecné zastupiteľstvo, vedie ho zástupca starostu, ak tento nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
2. Rokovanie obecného zastupiteľstva zvoláva starosta podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie obecného zastupiteľstva aspoň jedna tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.
Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa druhej vety, zasadnutie sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti. Vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.
3. Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva môže zvolať starosta aj pri slávnostných alebo výnimočných príležitostiach.
4. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.
5. Obecné zastupiteľstvo zasadá na území Obce Lieskovec.


Článok 3
Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva


1. Program rokovania obecného zastupiteľstva pripravuje spolu so starostom obecná rada, ktorá je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
2. Materiály určené na prerokovanie obecného zastupiteľstva obsahujú: názov materiálu podľa navrhnutých bodov programu, návrh uznesení. Za návrh uznesení a obsah predkladaného materiálu, ako aj súlad s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými predpismi zodpovedá spracovateľ materiálu.
3. Všetky materiály pripravené na rokovanie OZ, ktoré sú k dispozícii v deň zasadnutia obecnej rady sa najprv prerokujú v obecnej rade. Materiál, ktorý bude doručený až po zasadnutí obecnej rady a pred konaním zasadnutia OZ sa po konzultácii starostu s jeho zástupcom podľa svojej závažnosti dodatočne navrhne ako ďalší samostatný bod programu, alebo bude začlenený do bodu rôzne.
4. Pozvánka spolu s materiálom je poslancom zaslaná najmenej 5 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
5. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli minimálne tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.


Článok 4
Rokovanie obecného zastupiteľstva


1 Rokovanie obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie obecného zastupiteľstva za neverejné, ak sa prerokovávajú veci, ktoré majú byť predmetom utajenia v štátnom záujme (1).
2. Obecné zastupiteľstvo vždy rokuje v zbore. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.
3. Rokovanie zastupiteľstva vedie starosta. Počas jeho neprítomnosti jeho zástupca, poprípade iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
4. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadania obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.


Článok 5
Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva


1. Rokovanie obecného zastupiteľstva vedie starosta, ktorý otvorí rokovanie v určenom čase, ak je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Neúčasť poslancov na rokovaní sa ospravedlňuje vopred starostovi obce.
2. Ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do 15 minút po určenom čase, alebo ak klesne počet poslancov pod nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, starosta ukončí rokovanie. Do 14 dní zvolá nové zasadnutie obecného zastupiteľstva.
3. Na začiatku rokovania oznámi predsedajúci počet prítomných poslancov. Ďalej predloží na schválenie návrh programu rokovania, návrh na voľbu návrhovej, prípadne volebnej alebo iných pracovných komisií a návrh na overovateľov zápisnice.
4. Poslanci majú právo navrhnúť rozšírenie programu. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu.
5. V sporných otázkach, ktoré sa vyskytnú počas rokovania, predloží obecnému zastupiteľstvu návrh ďalšieho postupu návrhová komisia.
6. Do rozpravy sa hlásia poslanci zdvihnutím ruky. Predsedajúci udelí najprv slovo poslancom a potom ostatným účastníkom zasadnutia. Ak požiada o slovo poslanec Európskeho parlamentu, Národnej rady SR, zástupca vlády SR, predstaviteľ príslušného úradu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce. Časový rozsah vystúpenia poslanca nesmie presiahnuť 5 minút. Časový rozsah vystúpenia občana, pokiaľ mu bolo udelené slovo, nesmie presahovať 3 minúty. V odôvodnených prípadoch môže tento limit predĺžiť predsedajúci.
7. Návrh na ukončenie rozpravy môže podať každý poslanec. O podanom návrhu sa hlasuje ihneď.
8. Ak je potrebné k prerokovanej problematike poznať stanovisko priamo zainteresovaných osôb, alebo iných orgánov, vypočuje obecné zastupiteľstvo ich stanovisko pred rozhodnutím o veci samej.
9. Ak v rozprave vystúpili všetci, ktorí sa do nej prihlásili, predsedajúci rozpravu ukončí a udelí slovo predkladateľovi materiálu, ktorý sa môže tohto práva vzdať.
10. Poslanec má počas rokovania obecného zastupiteľstva právo jedenkrát využiť poradnú prestávku v trvaní maximálne 5 minút, ak s tým bude súhlasiť aspoň 1/3 prítomných poslancov.


Článok 6
Uznesenia obecného zastupiteľstva


1. Návrh uznesenia predkladá návrhová komisia. V návrhu na uznesenie sa zohľadní výsledok rozpravy.
2. V prípade, že je predložený návrh v dvoch alternatívach, hlasuje sa najprv o alternatíve navrhnutej návrhovou komisiou. Prijatím prvej alternatívy sa o druhej už nehlasuje.
3. Ak boli dané pozmeňujúce návrhy, ktoré sú nie v návrhu uznesenia zapracované návrhovou komisiou, predsedajúci dá hlasovať najprv o pozmeňovacích návrhoch.
4. Uznesenia musia byť formulované jasne, stručne, s termínom splnenia.


Článok 7
Hlasovanie


1. Hlasuje sa spravidla verejne, zdvihnutím ruky. Tajné hlasovanie sa môže uskutočniť, pokiaľ ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
2. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
3. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia, štatútu obce je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
4. Súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov je ďalej potrebný
a/ pri voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra
b/ na potvrdenie uznesenia, ktorého výkon bol starostom pozastavený


Článok 8
Interpelácia poslancov


1. Poslanci majú právo interpelovať starostu, členov obecnej rady, hlavného kontrolóra, riaditeľku MŠ, riaditeľku ZŠ vo veciach výkonu ich práce.
2. Ak interpelovaný neodpovedá ihneď na zasadnutí obecného zastupiteľstva, musí písomne odpovedať do 30 dní odo dňa vznesenej interpelácie.


Článok 9
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva


1. Z rokovania sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje:
a) Údaje o mieste a čase rokovania, poradové číslo zasadnutia v príslušnom roku.
b) Program rokovania.
c) Záznam o tom, kto viedol rokovanie.
d) Stručný obsah diskusných príspevkov s menami diskutujúcich. Do zápisnice sa uvedie len príspevok diskutujúceho, ktorý sa do diskusie prihlásil a bol predsedajúcim k diskusii menovite vyzvaný. Ak diskutujúci predloží diskusný príspevok v písomnej forme, priloží ho zapisovateľ k zápisnici ako prílohu.
Záznam o výsledku hlasovania ku každému predloženému a presne definovanému návrhu na uznesenie s uvedením počtu hlasov „za“, „proti“, „zdržal sa hlasovania“.
Z každého rokovania obecného zastupiteľstva sa vyhotoví zvukový záznam. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina.
2. Zápisnicu podpisuje starosta, zapisovateľ a dvaja overovatelia.
3. Starosta do 10 dní od schválenia uznesení a nariadení tieto podpíše. Obecný úrad ich znenie vyvesí na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
4. Zápisnice sa archivujú 10 rokov.


Článok 10
Záverečné ustanovenia


1. Rokovací poriadok, zmeny a doplnky rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2. Otázky, ktoré nie sú upravené v rokovacom poriadku sa riadia Zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení.
3. Tento rokovací poriadok schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lieskovci dňa 12.09.2012 uznesením č. 55/12.
4. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.
5. Zároveň sa ruší rokovací poriadok schválený dňa 23.08.2010

 


                                                                                                                          Ing. Peter Ťavoda, CSc.
                                                                                                                                starosta obce


l/, zák. č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, § 17 – 20 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zák.č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností napr. § 23 zák. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, § 38 zák. č. 21/1992 Zb. o bankách