Menu
Obec Lieskovec
ObecLieskovec
Obec Lieskovec
Obec Lieskovec

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Organizačný poriadok

 

S T A R O S T A
OBCE   LIESKOVEC

V zmysle § 13 ods. 4 písm. d  zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení vydáva

O R G A N I Z A Č N Ý    P O R I A D O K
Obecného úradu v Lieskovci

Čl. l
Úvodné ustanovenia

l. Organizačný poriadok Obecného úradu v Lieskovci je základná organizačná norma, ktorá je záväzná pre všetkých zamestnancov obce. Vymedzuje vnútornú organizáciu obecného úradu.
2. Všetci zamestnanci sú povinní oboznámiť sa s organizačným poriadkom a riadiť sa jeho ustanoveniami.

Čl. 2
Postavenie obecného úradu

1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
2. Obecný úrad v Lieskovci nemá právnu subjektivitu a nie je právnickou osobou.
     Presný názov a jeho sídlo je :
     Obecný úrad
     Na Barinách 2
     962  21 Lieskovec

Čl. 3
Pôsobnosť obecného úradu

l. Obecný úrad pre dôsledné plnenie úloh obce zabezpečuje najmä :
a/ agendu orgánov obce, obecnej rady (ďalej OR), obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) a komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve
b/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OR, OZ a komisií pri OZ
c/ vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí, ktoré vydáva obec v správnom konaní
d/ pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení obce a zabezpečuje ich výkon, uznesenia OR,
   OZ , rozhodnutia obce
2. Prácu obecného úradu riadi starosta.

Čl. 4
Postavenie obecného zastupiteľstva

l. Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu plní najmä tieto úlohy :
a/ schvaľuje rozpočet obce, jeho zmeny a záverečný účet obce, rozhoduje o prijatí úveru
b/ schvaľuje zásady nakladania s majetkom obce a prevod nehnuteľného majetku obce
c/ určuje plat starostu, hlavného kontrolóra a schvaľuje  odmeny starostovi a hlavnému kontrolórovi
d/ rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladá miestny poplatok
e/ schvaľuje územný plán obce, jeho zmeny a doplnky
f/ uznáša sa na nariadeniach
g/ zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich riaditeľov, schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe
h/ schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach


Čl.5
Postavenie starostu

1. Starosta je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce
2. Starosta je štatutárnym orgánom obce
3. Starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce
4. Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva všetky kompetencie, ktoré nie sú vyhradené obecnému zastupiteľstvu
5. Starosta môže v zmysle rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Čl. 6
Hlavný kontrolór

1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce
2. Volí ho na obdobie 6 rokov obecné zastupiteľstvo
3. Vo vzťahu k obecnému úradu plní najmä úlohy v zmysle § 18 Zákona o obecnom zriadení

Čl. 7
Organizácia obecného úradu

1. Obecný úrad je tvorený pracovníkmi obce
2. Obecný úrad tvorí jedno oddelenie – referát obecného úradu, ktorý je základným organizačným útvarom
3. Referát plní zároveň úlohy sekretariátu starostu
4. Referát obecného úradu sa skladá  zo štyroch zamestnancov 

Čl. 8
Obsahová náplň referátu obecného úradu

1. Zamestnanci  referátu obecného úradu zabezpečujú:
A/  Na úseku finančnom:
- vedenie účtovníctva v súlade s platnou právnou normou
- vypracovanie návrhu rozpočtu, sledovanie priebežného čerpania rozpočtu a podávajú o nich správy zastupiteľstvu, vykonávajú záverečné vyhodnotenie rozpočtu
- vykonávajú úhradu platieb obce, ako aj kontrolu ich správnosti
- zabezpečujú evidenčnú a kontrolnú činnosť v oblasti miestnych poplatkov, daní, poplatkov za poskytnuté služby v súlade s VZN obce a ďalšími právnymi predpismi
- predkladajú starostovi návrhy na vydanie platobných výmerov, exekučných príkazov a pod.
- vedú pokladničnú knihu a jej zúčtovanie
- vedú mzdovú a personálnu agendu
- evidujú došlé a vyšlé faktúry, skúmajú ich správnosť a likvidujú ich
B/   Na úseku správy majetku:
- vedú podrobnú evidenciu majetku obce – hnuteľného aj nehnuteľného
- zabezpečujú prenájmom  kultúrneho domu, domu smútku, športového areálu
- sumarizujú inventarizáciu majetku ku koncu kalendárneho roka, o čom predkladajú správu obecnému zastupiteľstvu
- vedú kompletnú agendu na úseku miestneho hospodárstva (ČOV, športový areál obce)    
C/  Na úseku organizačno – právnom:
- zabezpečujú podľa pokynov starostu prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva
     a rozoslanie materiálov poslancom OZ
- zabezpečujú plnenie úloh, ktoré pre obecný úrad vyplývajú z uznesení obecného zastupiteľstva
- v spolupráci so starostom vypracúvajú návrhy vnútroorganizačných právnych predpisov a nariadení obce
- evidujú návrhy, podnety, sťažnosti a pripomienky obyvateľov obce
- zabezpečujú agendu civilnej  a  požiarnej ochrany  
D/   Na úseku vnútornej správy:
- vedú zoznamy obyvateľov obce a plnia ďalšie úlohy na tomto úseku vyplývajúce z platných právnych predpisov
- vedú evidenciu objektov v obci (budovy, stavby, garáže a pod.)
- podávajú informácie o občanoch v súlade s platnou právnou normou
- zabezpečujú nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, materiálu pre činnosť úradu, ČOV, kultúrneho domu a športového areálu.
- zabezpečujú overovanie podpisov a listín
E/    Na úseku stavebnom:
- evidujú stavebné a kolaudačné rozhodnutra
- v spolupráci so starostom vypracúva záväzné stanoviská a rozhodnutia  na stavebnom
      úseku pre občanov ako aj firmy v k.ú. obce Lieskovec
- vedie evidenciu žiadosti na pridelenie stavebných pozemkov
- vydávajú rozhodnutia o súpisných číslach
- vydávajú rozhodnutia o zvláštnom užívaní  miestnych komunikácií , chodníkov a verejných priestranstiev
- vedú evidenciu parciel a vlastníkov nehnuteľností  v katastrálnom území obce Lieskovec.
F/   Na úseku sekretariátu starostu: 
- vykonávajú rozpis došlých písomností /triedenie pošty/,
- vedú evidenciu pošty starostu aj úradu
- archivujú záznamy z jednaní 
- preverujú spisy a materiály predkladané starostovi k podpisu z hľadiska ich úplnosti a vecnej správnosti.
- vedú sociálnu agendu / vyplácanie motivačných  príspevkov, rodinných prídavkov, stravného  pre deti v hmotnej núdzi , zabezpečujú donáškovú službu obedov pre starších ľudí /
- zabezpečujú agendu na úseku školstva
G/  Referát obecného úradu vykonáva aj ďalšie úlohy podľa pokynov starostu

Čl. 9
Zamestnanci obecného úradu

1. Zamestnanci referátu obecného úradu ako aj ostatní zamestnanci – správca  športového areálu  a správca ČOV sú priamo podriadení starostovi obce
2. Zamestnancov obecného úradu prijíma do pracovného pomeru starosta v súlade s platnou právnou úpravou.
3. Práva a povinnosti zamestnancov obecného úradu sú upravené v Zákonníku práce a v predpisoch vydaných na jeho vykonanie
4. Práva a povinnosti zamestnancov obecného úradu sú zakotvené tiež v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, pracovnom poriadku a v pokynoch starostu obce

Čl. 10
Spisová služba

1. Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na obecnom úrade zodpovedá poverená referentka v spolupráci so starostom
2. Každý zamestnanec je povinný správne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami a zodpovedá za ich ochranu
3. Vyhotovenie, odosielanie, označovanie spisov, príjem a triedenie zásielok, ich archivovanie a skartáciu upravuje registratúrny poriadok obecného úradu

Čl. 11
Obeh písomností

1. Na obehu písomností sa zúčastňuje referát obecného úradu a starosta, ktorí písomnosti vyhotovujú, kontrolujú, preskúmavajú a schvaľujú. Podrobnejšia úprava obehu písomností je obsiahnutá v registratúrnom poriadku obecného úradu

Čl. 12
Pečiatky

1. Obecný úrad používa okrúhlu pečiatku uprostred s erbom obce a druhú pečiatku so štátnym znakom SR a textom  „Obec Lieskovec“. Túto pečiatku používa starosta a referenti na rozhodnutia, uznesenia, zmluvy, záväzné stanoviská obce, v styku s bankou a na iné materiály dôležitého charakteru

2. Obecný úrad a starosta obce bežne používa podlhovastú pečiatku s textom   


Čl. 13
OCHRANA MAJETKU OBECNÉHO ÚRADU

1. Za ochranu objektov a zvereného majetku – v súlade so všeobecne záväznými predpismi zodpovedá starosta, referenti a ďalší pracovníci obecného úradu v rozsahu svojej pôsobnosti
2. Základné vzťahy, práva a povinnosti zamestnancov obecného úradu pri ochrane majetku obce v objektoch obecného úradu upravuje Smernica na ochranu majetku, ktorá je vnútorným predpisom úradu

Čl. 14
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Organizačný poriadok Obecného úradu v Lieskovci je jeho základnou organizačnou normou
2. Vedúci zamestnanec obecného úradu (starosta) je povinný zabezpečiť oboznámenie podriadených         zamestnancov s týmto organizačným poriadkom – vrátane jeho prípadných zmien a doplnkov  a to najneskôr pri nástupe do zamestnania. Zároveň sú povinní vyžadovať jeho dôsledné dodržiavanie.
3. Zmeny a doplnky tohto poriadku vykonáva starosta
4. Organizačný poriadok je k dispozícii zamestnancom u referentky na úseku organizačno-právnom a u starostu. Je tiež zverejnený na webovej stránke obce
5. Ruší sa organizačný poriadok schválený obecným zastupiteľstvom uzn. č. 20/08/5 zo dňa 11.8.2008 
6. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.04.2011

 

Lieskovec, marec 2011                                                   Ing. Peter Ťavoda, CSc

Obecný úrad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Rýchle odkazy

slovensko

Cestovný poriadok

Facebook

Medári facebook

Mapový portál obce

T-mapy

Naturpack - Triedený zber odpadov

Natur-Pack - štúdia

Natur-Pack štúdia

 

OZV NATUR-PACK dnes pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa Zeme na svojej webovej stránke zverejnila unikátnu štúdiu, v ktorej spracováva prvých 100 analýz triedeného zberu. Ide o počin, aký v odpadovom hospodárstve nemá obdobu. Neexistuje totiž presnejší spôsob, ako zistiť presné zloženie nádob na triedený zber a tiež ako identifikovať chyby, ktorých sa občania pri triedení dopúšťajú.

Štúdiu "100 analýz triedeného zberu komunálnych odpadov" nájdete v sekcii Na stiahnutie - TU

Celý projekt by sa nedal zrealizovať bez výbornej spolupráce s partnerskými samosprávami a zberovými spoločnosťami, za čo im patrí naše obrovské poďakovanie. Viac sa o štúdii dozviete v našej prvej reportáži venovanej tomuto projektu. Nájdete ju na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti po kliknutí SEM, alebo si ju môžete pohodlne pozrieť v dolnej časti tohto newslettera.

V analýzach budeme pokračovať aj v tomto roku a sme presvedčení, že aj vďaka nim spoločne prispejeme k priebežnému zlepšovaniu úrovne triedenia a recyklácie odpadov na Slovensku.

Tím NATUR-PACK


 

Natur-Pack - správna trefa

Natur-Pack - správna trefa

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 473
TÝŽDEŇ: 473
CELKOM: 764355