Obsah

Hlavná kontrolórka obce

Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

 

Obec Lieskovec v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby na preverenie podnetu:

zodpovedná osoba:    hlavná kontrolórka obce Lieskovec – PhDr.Marcela Jarotová

adresa:                           Hlavná kontrolórka obce Lieskovec

                                          Obecný úrad Lieskovec

                                          Na Barinách 2699/2

                                          962 21 Lieskovec

                                          e-mail: kontrolor.lieskovec@gmail.com

 

Spôsoby podávania podnetov: podnety môže podávať anonymná i neanonymná osoba na adresu:

                                          Hlavná kontrolórka obce Lieskovec

                                          Obecný úrad Lieskovec

                                          Na Barinách 2699/2

                                          962 21 Lieskovec

                                          e-mail: kontrolor.lieskovec@gmail.com

 

  • písomne (zásielku označiť „Neotvárať – do rúk hlavného kontrolóra“)
  • elektronickou formou