Obsah

Postup obce pri vybavovaní žiadosti

Podateľňa - OcÚ  je pracoviskom, ktoré za obec prijíma a vedie evidenciu žiadostí a informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Žiadosť o sprístupnenie informácií príslušný referát OcÚ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa podania žiadosti obce alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Za vybavenie žiadosti je zodpovedný samostatný referent  OcÚ. Zo závažných dôvodov môže starosta obce  predĺžiť lehotu.

Závažnými dôvodmi sú:  

-vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo obce vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
-preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty. Predĺženie lehoty oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty uvedenej v ods. 1 tohto článku. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.