Obsah

Aktuálne Jún - Júl

OTVORENIE    MŠ   OD   01.06.2020 

Dodatok č. 2 k Školskému poriadku - COVID -19

príohy na stiahnutie - tlačivá pre zákonných zástupcov

Príloha č. 2  - vyhlásenie

Príloha č. 6 - prehlásenie

 

Dôležité usmernenia pre zákonných zástupcov: 

 • zákonní zástupcovia detí sú povinný dodržiavať ustanovenia , ktoré v rámci dodatku č. 2 k školskému poriadku vydala riaditeľka MŠ
 • zákonní zástupcovia detí sú povinný dodržiavať všetky usmernenia , ktoré v rámci šírenia COVID – 19 boli vydané
 • zákonní zástupcovia sú povinný dodržiavať odstupy  min. 2 metre pri čakaní pred zariadením na odovzdanie detí
 • zákonní zástupcovia môžu do materskej školy vstúpiť po jednom s prekrytím horných dýchacích ciest  do malej chodby , kde odovzdajú deti PZ
 • prosíme zákonných zástupcov , aby si v rámci možností doniesli so sebou vyplnené tlačivá na urýchlenie odovzdávania detí
 • zákonní zástupcovia sú povinný doniesť deťom vlastnú označenú fľašku menom dieťaťa na dodržiavanie pitného režimu počas dňa
 • zákonní zástupcovia sú povinný dodržiavať príchod do materskej školy do 08,00 hod. , deti ktoré prídu po 08,00 hod. nebudú do materskej školy zobraté
 • odovzdávanie detí v popoludňajších hodinách bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení v takom istom režime ako pri rannom odovzdávaní

 

 

_________________________________________________________________________________________

Výberové konanie - učiteľ MŠ

Výberové konania učiteľ

Výberové konanie - hlavný kuchár

výberové konanie kuchár

 

 

 

 

 

 

 

zápis

Popis krokov pre venovanie 2% z dane.

Fyzické osoby:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Vyhlásenie spolu s potvrdením doneste do Našej MŠ.

Právnické osoby:

 1. Daňové priznanie – časť IV. Uviesť naše občianske združenie
 2. Doniesť potvrdenie na Našej MŠ .

 

 

Občianske združenie „ Lieskovček “

Stredisková 2735/5

962 21 Lieskovec

IČO: 37893572

Číslo účtu Občianskeho združenia :

SK73 1100 0000 0026 2478 0972

 

Vyhlásenie

 

 

 

 

!!!!!!!!!   Usmernenie ministerky školstva SR - uzavretie  !!!!!!!!

 

 

 

 

ZVRegionálny   úrad verejného  zdravotníctva

so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, PSČ 960 01

Tel.: 045/5552355                          Email: zv.ruvz@uvzsr.sk                                      IČO: 17335710

Číslo: 2020/394 La                                                                                           Dňa: 12.3.2020

 

 

 

R o z h o d n u t i e

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (ďalej len RÚVZ), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods.1 písm. c) a podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

 

                                                              nariaďuje:

 

školským stravovacím zariadeniam v okrese Zvolen, Detva a Krupina zákaz činnosti, ktorá sa týka prípravy a výdaja stravy v školských stravovacích zariadeniach pre cudzích stravníkov dňom vydania tohto rozhodnutia.

 

Zároveň ukladám povinnosť:

1.) Oboznámiť zamestnancov stravovacieho zariadenia a cudzích stravníkov so zákazom prípravy a výdaja stravy v školských stravovacích zariadeniach pre cudzích stravníkov až do odvolania.

2.) Vykonávať denne dôslednú sanitáciu vrátane účinnej dezinfekcie všetkých povrchov v stravovacom zariadení - podláh, obkladov stien, kľučiek, pracovných plôch, stolového riadu, kuchynského riadu, náradia, náčinia používaného pri príprave a výdaji stravy,  zariadení osobnej hygieny a viesť o tom evidenciu.

3.)  Dbať na dôslednú osobnú hygienu personálu prevádzky, vstupovať na pracovisko len v čistom a vhodnom pracovnom odeve a dodržiavať ďalšie zásady osobnej čistoty, dôsledne si umývať dezinfekčným mydlom ruky pred vstupom na pracovisko a pred začatím činnosti, ihneď po ich znečistení, pri prechode z jedného druhu práce na druhý a osobitne po použití WC.

 

Odôvodnenie:

Na základe výskytu ochorenia COVID – 19, ktoré bolo laboratórne potvrdené Národným referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky existuje v Slovenskej republike riziko  šírenia tohto prenosného ochorenia aj v zariadeniach pre deti a mládež. Mnohé školské stravovacie zariadenia pripravujú a vydávajú stravu pre cudzích stravníkov, z uvedeného dôvodu je  potrebné zamedziť vstupu cudzích stravníkov do priestorov školských stravovacích zariadení. V súvislosti so šírením respiračného ochorenia novým koronavírusom COVID – 19 v Slovenskej republike je nevyhnutné prijať vyššie uvedené opatrenia, ktoré  predstavujú riziko ohrozenia zdravia zamestnancov školského stravovacieho a následne detí a zamestnancov materských škôl,  žiakov a zamestnancov základných a stredných škôl.

       Z dôvodu ohrozenia zdravia stravníkov v zariadeniach pre deti a mládež je nevyhnutné z dôvodu predchádzania vzniku prenosných ochorení vykonať opatrenie na predchádzanie vzniku prenosných ochorení v zariadení, ktoré ohrozuje verejné zdravie podľa zákona č. 355/2007 Z. z..

Na základe hore uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

 

Poučenie:

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote do 15 dní od jeho doručenia podať odvolanie písomným podaním adresovaným Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, ul. Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen.

Prípadnému podanému odvolaniu v súlade s § 55 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní z dôvodu ochrany zdravia širokého okruhu osôb odnímam odkladný účinok. Proti rozhodnutiu o odňatí odkladného účinku nie je možný opravný prostriedok.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní, je právoplatné rozhodnutie podľa § 247 ods.2) Občianskeho súdneho poriadku preskúmateľné súdom.

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí do vlastných rúk:

Materské školy, základné školy,

stredné školy, školské internáty

v okrese Zvolen, Detva, Krupina

 

                                                                           Mgr.MUDr.Viktor Kosmovský, MPH,MHA

                                                                                             regionálny hygienik                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

 

MŠVVaŠ SR Usmernenie - koronavírus

 Usmernenie

Usmernenie č. 2 koronavírus

Usmernenie č. 3 koronavírus

Chrípka

Chrípka a prechladnutie

 

 

 

 

 

 

 

pravidlá pre rodičov

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality