Menu
Obec Lieskovec
ObecLieskovec
Obec Lieskovec
Obec Lieskovec

Materská škola

Aktuálne máj

 

Letné prázdniny

Dôležitý oznam

 

 

 

2% z dane pre AZZZ SR | Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Materská škola Lachova 31

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane.

Fyzické osoby:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Vyhlásenie spolu s potvrdením doneste do Našej MŠ.

Právnické osoby:

 1. Daňové priznanie – časť IV. Uviesť naše občianske združenie
 2. Doniesť potvrdenie do Našej MŠ .

 

 

Občianske združenie „ Lieskovček “

Stredisková 2735/5

962 21 Lieskovec

IČO: 37893572

Číslo účtu Občianskeho združenia : SK73 1100 0000 0026 2478 0972

Tlačivá:

Vyhlásenie na 2 % za dane (248.36 kB)

Potvrdenie (258.78 kB)

 

___________________________________________________________________________________

 

Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec, v zastúpení riaditeľkou MŠ Máriou Koppovou Vám, oznamuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a výšku príspevku úhrady režijných nákladov a  stravného v školskej jedálni pri MŠ, podľa VZN  č. 6/2022 Obce Lieskovec, s účinnosťou od 01.01.2023.

Zmeny:

 1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole
 2. Stanovené finančné pásmo na nákup potravín / MŠVVaŠ – vydalo nové finančné pásma s účinnosťou od 01.01.2023 na nákup potravín. /
 3. Výška príspevku na režijné náklady školskej jedálni

*********************************************************************

 1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa v sume 20,00 € . ZMENA POZOR !!! z pôvodných 14,00 €.

Číslo účtu MŠ , IBAN:SK64 1100 0000 0029 4345 6010, Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa. Zmena nastala od 01.01.2023. Zákonný zástupca uhradí ročne za 11 mesiacov / 11 x 20,00 € = 220,00 € / , jeden letný mesiac sa neuhrádza počas prerušenia prevádzky. Ostatné špecifiká o odpustenie poplatku sú uvedené v platnom VZNč. 6/2022. Príspevok za MŠ neuhrádzajú deti – predškoláci.

 

 1. Stanovené finančné pásmo : finančné pásmo č. 2 – na nákup potravín pre všetky vekové kategórie 

ZMENA POZOR !!! zmena výšky platby za stravné

 

Materská škola / deti od 2 do 6 rokov /

Desiata : 0,45 €

Obed: 1,10 €

Olovrant : 0,35 €

SPOLU: 1,90 € / deň ZMENA POZOR !!! ( z pôvodných 1,54 € )

 

Základná škola / 1. stupeň /

Obed: 1,50 €

SPOLU: 1,50 € / deň ZMENA POZOR !!! ( z pôvodných 1,21 € )

 

Dospelý stravník – zamestnanec, cudzí stravník

               Obed: 2,20 €

SPOLU: 2,20 € / deň   ZMENA POZOR !!! ( z pôvodných 1,41 € )

 1. Výška príspevku režijných nákladov – školská jedáleň

ZMENA POZOR !!!

Stravníci , ktorými sú deti MŠ a ZŠ uhrádzajú príspevok na režijné náklady školskej jedálne vo výške 0,20 € / za deň, kedy bola strava odobratá /

Stravníci – zamestnanci a cudzí stravníci uhrádzajú príspevok na režijné náklady vo výške :

Zamestnanec vo výške0,80 € / za deň, kedy bola strava odobratá /

Cudzí stravník vo výške 1,30 € / za deň kedy bola strava odobratá/

 

Stravné a režijné náklady za školskú jedáleň sa uhrádza v prospech účtu školskej jedálne, IBAN: SK75 0200 0000 3500 3283 0412 Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa.

 

REKAPITULÁCIA PRÍSPEVKOV PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV- výška platieb

 

Materská škola

 

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole
 •  platba 20,00 €

                     IBAN:  SK64 1100 0000 0029 4345 6010

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

 

 1. Za stravné a réžiu v školskej jedálni-
 • platba na deň 1,90 € stravné + 0,20 € réžia  = spolu 2,10 €
 • výška mesačnej zálohovej platby pre dieťa materskej školy : 

     2,10 € x 20 dní = 42,00 €

     

IBAN: SK75 0200 0000 3500 3283 0412 

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko stravníka

 

Základná škola

         1.  Za stravné a réžiu v školskej jedálni-

 • platba na deň 1,50 € stravné + 0,20 € réžia  = spolu 1,70 €
 • výška mesačnej zálohovej platby pre dieťa základnej školy :

     1,70 € x 20 dní = 34,00 €

IBAN: SK75 0200 0000 3500 3283 0412

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko stravníka

 

 

 

Ocenenie  Plaketou J.A. Komenského venovalo Mesto Zvolen našej pani riaditeľke Márii Koppovej za jej dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti školstva. Veľmi sa tešíme, že práve ona je riaditeľkou v našej materskej škole. Za úsilie a snahu vytvárať kvalitné  prostredie pre  výchovu a vzdelávanie pre naše deti a príjemné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov   jej zo srdca ďakujeme. Prajeme jej veľa elánu, síl, odhodlania a úspechov, aby dobré meno materskej školy sa šírilo aj naďalej.  

 

Fotka - zámok

ocenenie

-----------------------------------------------------------------------------                    

UPOZORNENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Zmena príchodu do materskej školy : ráno do 7,45 hod.

 

 

Prevádzka MŠ

od 6,00 hod. – do 16,30 hod.

o 16.30.hod sa materská škola zatvára

Príchod do MŠ

Do 7.45 hod 

o 7.45.hod sa materská škola zatvára a  nebude možné prijať dieťa do materskej školy  ( vo výnimočnom prípade ako návšteva lekára, logopéda, psychológa bude možné prijať dieťa po oznámení od zákonného zástupcu dieťaťa najneskôr deň

pred vyšetrením riaditeľke MŠ alebo učiteľkám na triede. 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

potvrdenie

 o chorobe 

 

Rodič predkladá pri nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní ( vrátane víkendov a sviatkov ).

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa dieťa považuje za príznakové, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej bude usmerňovať.

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. 

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä: 

 • choroba, 
 • lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
 • rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch ochorenia počas dňa, 
 • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, 
 • náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, 
 • mimoriadne udalosti v rodine alebo 
 • účasť dieťaťa na súťažiach.

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

Na dobu neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, ktorá predchádza návšteve u lekára (do troch po sebe nasledujúcich vyučovacích dní) nemôže lekár vydať potvrdenie o chorobe, pretože spätne nemožno jednoznačne a zodpovedne posúdiť zdravotný stav dieťaťa.

Ranný filter

Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy ak:

 • má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami“),
 • mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,
 • mu z nosa vyteká hustá skalená tekutina, okolie nosa má červené, podráždené,
 • má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,
 • má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.

Ak dieťa neprejde ranným filtrom, zákonný zástupca s takýmto dieťaťom absolvuje lekárske vyšetrenie (materská škola následne ospravedlní neprítomnosť dieťaťa potvrdením od lekára) alebo zabezpečí jeho doliečenie a starostlivosť inou osobou.

Ak dieťa tieto príznaky nemá,

učiteľka dieťa od rodiča prevezme.

Potrebné informácie

Obec Lieskovec – organizácie – Materská škola

Vyhlásenie pre zber

 

2x vyplnené odovzdať najneskôr do 08.09.2022

 

 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov

Evidenčný lístok

 

Plnomocenstvo prevzatia dieťaťa 09/2022 (14.93 kB)

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa 09/2022 (45 kB)

 

Termíny školských prázdnin 2022/2023, 2023/2024 (712.79 kB)

 

DESATORO  PRE  RODIČOV

 

 

 1. Mami, ocko, voďte ma do materskej školy pravidelne.

 

 1. Priveďte ma včas, najneskôr do 7,45 hod. a načas ma i vyzdvihnite, najneskôr do 16,30 hod.

 

 1. Nedávajte mi do materskej školy choré, aby som nenakazilo iné deti.

 

 1. Ak budem choré alebo inak neprítomné, včas ma odhláste.

 

 1. Nezabudnite ma po chorobe opäť prihlásiť a  čo je dôležité, priviesť do materskej školy s potvrdením od lekára.

 

 1. Zaujímajte sa o dianie v materskej škole, čítajte oznamy, zúčastňujte sa rodičovských združení, brigád, vystúpení, spoločenských akcií.

 

 1. Pomáhajte škole i drobnosťami, spolupracujte s pani učiteľkami.

 

 1. Pyžamko mi vymieňajte každý týždeň, v skrinke mi vždy nechajte náhradné oblečenie, pripomeňte mi, že si mám vyčistiť prezuvky aspoň raz za dva mesiace.

 

 1. Ak ma musia na poobedňajší spánok spojiť s inými deťmi v materskej škole, buďte tolerantní a rešpektujte to. Nehnevajte sa a vysvetlite mi, že inak sa riešiť nedalo, že asi musela niektorá pani učiteľka zostať z nejakého dôvodu doma.

 

 1. Usmievajte sa na mňa, veď Vás mám rado.  Usmievajte sa na pani učiteľky, veď aj ony nás majú radi a s láskou sa o nás starajú po celý deň.

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt návrat do škôl

Oznam školskej jedálne pri MŠ Lieskovec

 

Všetky informácie o evidencií stravného a vzniknutých preplatkov alebo nedoplatkov sa môžu

informovať zákonní zástupcovia  v pracovných dňoch  osobne od 7,00 hod do 10,00 hod

v školskej jedálni alebo na tel. čísle 045/5370254, prípadne emailom : sjmslieskovec@gmail.com.

 

Zároveň žiada, aby od nového školského roku 2022/2023 zákonní zástupcovia detí prispôsobili

úhradu stravného podľa platného finančného pásma pre  :

 

 1. základnú školu bez nároku na dotáciu / 1,21 € x 20 dní = 24,20 € mesačná platba/
 2. materskú školu bez nároku na dotáciu / 1,54 € x 20 dní = 30,80 € mesačná platba/
 3. základnú školu s dotáciou 1,30 € / mesačná platba 0,00 € / 
 4. materskú školu s dotáciou 1,30 € / 0,24 € x 20 dní = 4,80 € mesačná platba /

 

Číslo účtu Školskej jedálne : SK75 0200 0000 3500 3283 0412         VS: 553

Správa pre prijímateľa : meno a priezvisko stravníka

1. Čestné vyhlásenie pre rok 2022 (262.23 kB)

2. Zápisný lístok na stravu + pokyny (249.86 kB)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt návrat do škôl

Aktuálne tlačivá 

 

Četsné vyhlásenie - zákonný zástupca ČV - ZZ (21.79 kB)

Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca a žiak ČV - žiak a ZZ (20.9 kB)

GDPR - Informácie  GDPR - Informácie pre dotknutú osobu (318.53 kB)

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt do škôlkx

 

Aktuality

Organizácie

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
1
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
1
1
1
2

Rýchle odkazy

slovensko

Cestovný poriadok

Facebook

Medári facebook

Mapový portál obce

T-mapy

Natur-Pack

Natur-pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:435
TÝŽDEŇ:435
CELKOM:894421