Obsah

Aktuálne apríl

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

Vitajte na slovensku

vitajtena slovensku

info

info

info

                                     

 

 

 

 

 

 

OZNAM  30.11.2021

POZOR !!! – AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO V OBORU OČNÍ OPTIKA

Od 30.11.2021 sa so súhlasom zriaďovateľa upravuje čas prevádzky Materskej školy. Materská škola sa otvára ráno od 6,30 hod. a poobede v nezmenenom čase do 16,30 hod.

Zmena času prevádzky platí do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme.

_______________________________________________________________________

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

UPOZORNENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Zmena príchodu do materskej školy : ráno do 7,45 hod.

 

 

TLAČIVÁ a POKYNY  PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV POTREBNÝCH PRI NÁSTRUPE DO MATERSKEJ ŠKOLY K 02.09.2021

 

Informácie pre rodičov k školskému roku 2021/2022 platné od 02.09.2021

 

Prevádzka MŠ

od 6,00 hod. – do 16,30 hod.

o 16.30.hod sa materská škola zatvára

Príchod do MŠ

Do 7.45 hod 

o 7.45.hod sa materská škola zatvára a  nebude možné prijať dieťa do materskej školy  ( vo výnimočnom prípade ako návšteva lekára, logopéda, psychológa bude možné prijať dieťa po oznámení od zákonného zástupcu dieťaťa najneskôr deň

pred vyšetrením riaditeľke MŠ alebo učiteľkám na triede. 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

potvrdenie

 o chorobe 

 

Rodič predkladá pri nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní ( vrátane víkendov a sviatkov ).

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa dieťa považuje za príznakové, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej bude usmerňovať.

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. 

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä: 

 • choroba, 
 • lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
 • rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch ochorenia počas dňa, 
 • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, 
 • náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, 
 • mimoriadne udalosti v rodine alebo 
 • účasť dieťaťa na súťažiach.

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

Na dobu neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, ktorá predchádza návšteve u lekára (do troch po sebe nasledujúcich vyučovacích dní) nemôže lekár vydať potvrdenie o chorobe, pretože spätne nemožno jednoznačne a zodpovedne posúdiť zdravotný stav dieťaťa.

Ranný filter

Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy ak:

 • má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami“),
 • mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,
 • mu z nosa vyteká hustá skalená tekutina, okolie nosa má červené, podráždené,
 • má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,
 • má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.

Ak dieťa neprejde ranným filtrom, zákonný zástupca s takýmto dieťaťom absolvuje lekárske vyšetrenie (materská škola následne ospravedlní neprítomnosť dieťaťa potvrdením od lekára) alebo zabezpečí jeho doliečenie a starostlivosť inou osobou.

Ak dieťa tieto príznaky nemá,

učiteľka dieťa od rodiča prevezme.

Potrebné informácie

Obec Lieskovec – organizácie – Materská škola

Vyhlásenie pre zber

 

2x vyplnené odovzdať najneskôr do 08.09.2021

 

 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov

Evidenčný lístok

Pokyny k platbám : režijné náklady za MŠ 14,00 €

Plnomocenstvo prevzatia dieťaťa 09/2021 (14.93 kB)

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa 09/2021 (45 kB)

Termíny školských prázdnin 2021/2022 (561.7 kB)

Termíny školských prázdnin 2022/2023, 2023/2024 (712.79 kB)

 

 

Čo budem potrebovať do MŠ ...

DESATORO  PRE  RODIČOV

 

 

 1. Mami, ocko, voďte ma do materskej školy pravidelne.

 

 1. Priveďte ma včas, najneskôr do 7,45 hod. a načas ma i vyzdvihnite, najneskôr do 16,30 hod.

 

 1. Nedávajte mi do materskej školy choré, aby som nenakazilo iné deti.

 

 1. Ak budem choré alebo inak neprítomné, včas ma odhláste.

 

 1. Nezabudnite ma po chorobe opäť prihlásiť a  čo je dôležité, priviesť do materskej školy s potvrdením od lekára.

 

 1. Zaujímajte sa o dianie v materskej škole, čítajte oznamy, zúčastňujte sa rodičovských združení, brigád, vystúpení, spoločenských akcií.

 

 1. Pomáhajte škole i drobnosťami, spolupracujte s pani učiteľkami.

 

 1. Pyžamko mi vymieňajte každý týždeň, v skrinke mi vždy nechajte náhradné oblečenie, pripomeňte mi, že si mám vyčistiť prezuvky aspoň raz za dva mesiace.

 

 1. Ak ma musia na poobedňajší spánok spojiť s inými deťmi v materskej škole, buďte tolerantní a rešpektujte to. Nehnevajte sa a vysvetlite mi, že inak sa riešiť nedalo, že asi musela niektorá pani učiteľka zostať z nejakého dôvodu doma.

 

 1. Usmievajte sa na mňa, veď Vás mám rado.  Usmievajte sa na pani učiteľky, veď aj ony nás majú radi a s láskou sa o nás starajú po celý deň.

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt návrat do škôl

Oznam školskej jedálne pri MŠ Lieskovec

 

Vedúca školskej jedálne oznamuje zákonným zástupcom detí – stravníkov v základnej a 

materskej školy, že dňa 02.08.2021 boli poslane preplatky za stravné k 30.06.2021 a 

žiada o ich kontrolu pripísania na účet platiteľa.

 

Všetky informácie o evidencií stravného a vzniknutých preplatkov alebo nedoplatkov sa môžu

informovať zákonní zástupcovia  v pracovných dňoch  osobne od 7,00 hod do 10,00 hod

v školskej jedálni alebo na tel. čísle 045/5370254, prípadne emailom : sjmslieskovec@gmail.com.

 

Zároveň žiada, aby od nového školského roku 2021/2022 zákonní zástupcovia detí prispôsobili

úhradu stravného podľa platného finančného pásma pre  :

 

 1. základnú školu bez nároku na dotáciu / 1,21 € x 20 dní = 24,20 € mesačná platba /
 2. materskú školu bez nároku na dotáciu / 1,54 € x 20 dní = 30,80 € mesačná platba /
 3. základnú školu s dotáciou 1,30 € / mesačná platba 0,00 € / 
 4. materskú školu s dotáciou 1,30 € / 0,24 € x 20 dní = 4,80 € mesačná platba /

 

Číslo účtu Školskej jedálne : SK75 0200 0000 3500 3283 0412         VS: 553

Správa pre prijímateľa : meno a priezvisko stravníka

Oznam oznamoznam

1. Čestné vyhlásenie pre rok 2021 (260.02 kB)

2. Čestné vyhlásenie pre rok 2022 (262.23 kB)

3. Zápisný lístok na stravu + pokyny (249.86 kB)

 

 

 

 

 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ - nová jún 2021 (35.5 kB)

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ - nová jún 2021 (120.51 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt návrat do škôl

 

 

Aktuálne tlačivá 

 

Četsné vyhlásenie - zákonný zástupca ČV - ZZ (21.79 kB)

Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca a žiak ČV - žiak a ZZ (20.9 kB)

GDPR - Informácie  GDPR - Informácie pre dotknutú osobu (318.53 kB)

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt do škôlkx

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

vstup

Dodatok č. 2 k Školskému poriadku - COVID -19

Dodatok č. 3 k Školskému poriadku

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality