Obsah

Aktuálne december

Rozhodnutie zriadovateľa

rozhodnutie

 

!!!  UPOZORNENIE  !!!

Z dôvodu množstva podnetov zo samospráv k fungovaniu MŠ, ministerstvo zmenilo pôvodné mediálne vyjadrenie k jesenným prázdninám. Materské školy budú počas jesenných školských prázdnin, tak ako aj doposiaľ, v prevádzke v závislosti od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí, prednostne tých, ktorí sa aktívne zúčastnia na zabezpečení plošného testovania obyvateľov. Bod 1 Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 sa vzťahuje na všetky druhy škôl, okrem materských škôl. Zriaďovateľ materskej školy môže prevádzku materskej školy v čase jesenných školských prázdnin prerušiť v zmysle platnej legislatívy, ak zákonní zástupcovia neprejavia záujem o prevádzku materskej školy.

Viac info na https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-2020/

Jesenné prázdniny neplatia pre materské školy.

30. októbra,  2. ,6. a 9. novembra 2020.

 

Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády
Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020  

 

 

 

 27. 10. 2020

 

1. Materské školy budú počas jesenných školských prázdnin, tak ako aj doposiaľ, v prevádzke
v závislosti od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí, prednostne tých, ktorí sa aktívne
zúčastnia na zabezpečení plošného testovania obyvateľov.
Bod 1 Rozhodnutia ministra
školstva č. 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 sa vzťahuje na všetky druhy škôl, okrem
materských škôl. Zriaďovateľ materskej školy môže prevádzku materskej školy v čase
jesenných školských prázdnin prerušiť v zmysle platnej legislatívy, ak zákonní zástupcovia
neprejavia záujem o prevádzku materskej školy.

2. V čase riadnej prevádzky materskej školy môže riaditeľka/riaditeľ materskej školy požiadať
zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej
dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom
a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do
materskej školy. Bez súhlasu zákonného zástupcu ale nie je možné obmedziť dochádzku
žiadneho dieťaťa do materskej školy.  

3. Cestu pre maloleté deti a ich odprevádzajúcu osobu do tzv. Lesných škôlok a podobných
nesieťových zariadení možno považovať za cestu v zmysle bodu A1 ods. 13 a 14 a bodu A.2.
ods. 11. a 12. Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020.  

4. Cesta zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa základnej školy, ktorým bolo povolené
individuálne vzdelávanie, a ktorí ho zabezpečujú prostredníctvom vzdelávacích skupín, je
považovaná za bod A.1 bod 14 a bod A.2 ods. 12 Uznesenia vlády č. 678/2020 (doprevádzanie
maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej
školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej
školskej dochádzky a cestu späť).

5. Na vzdelávanie žiakov 1. stupňa základnej školy, ktorým bolo povolené individuálne
vzdelávanie vo vzdelávacích skupinách, sa vzťahuje Opatrenie UVZ OLP/8326/2020 bod D –
zákaz usporadúvať hromadné podujatia v počte nad 6 ľudí. Ich prípadná cesta do vzdelávacej
skupiny je považovaná za bod A.1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020
(cesta maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,
materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia
povinnej školskej dochádzky a cestu späť).

6. Pobyt v exteriéri detí materských škôl a žiakov 1. stupňa základných škôl sa počas tohto
obdobia odporúča realizovať najmä na školských dvoroch, prípadne v extraviláne obce. Ak
škola nemá školský dvor, resp. extravilán obce je vo veľkej vzdialenosti od budovy školy,
pobyt v exteriéri sa odporúča v blízkosti budovy školy s dodržaním platných opatrení ÚVZ SR.  

7. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom
testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22.
októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Materská škola
nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového
testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.  

8. Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní
pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22.
októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola
nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového
testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.  

9. Zamestnanci materských škôl a základných škôl predložia zamestnávateľovi po celoplošnom
testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT - PCR testu alebo antigénového
testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

10. Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať
negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území
Európskej únie na ochorenie COVID – 19,  sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11
Uznesenia vlády č. 678/2020  (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby).

11. Pracovno - právne vzťahy v materských školách a v základných školách bude riešiť osobitné
usmernenie ministra školstva.

 

https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-2020/

 

Rozhodnutie ministra školstva 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

vstup

Dodatok č. 2 k Školskému poriadku - COVID -19

Dodatok č. 3 k Školskému poriadku

semafor

semafor

SEMAFÓR PRE MŠ - Covid 19

 

 

 

MATERSKÁ ŠKOLA

TLAČIVÁ a POKYNY  PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV POTREBNÝCH PRI NÁSTRUPE DO MATERSKEJ ŠKOLY K 02.09.2020

Čestné vyhlásenie pre zber údajov

Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu

Evidenčný lístok

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Pokyny k platbám : režijné náklady za MŠ 14,00 €

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

TLAČIVÁ a POKYNY  PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV POTREBNÝCH PRI NÁSTRUPE DO MATERSKEJ ŠKOLY NA STRAVOVANIE  K 02.09.2020

Zápisný lístok na stravovanie

Pokyny k stravovaniu a k platbám za stravu

 

 

 

 

Dôležité usmernenia pre zákonných zástupcov: 

  • zákonní zástupcovia detí sú povinný dodržiavať ustanovenia , ktoré v rámci dodatku č. 2 k školskému poriadku vydala riaditeľka MŠ
  • zákonní zástupcovia detí sú povinný dodržiavať všetky usmernenia , ktoré v rámci šírenia COVID – 19 boli vydané
  • zákonní zástupcovia sú povinný dodržiavať odstupy  min. 2 metre pri čakaní pred zariadením na odovzdanie detí
  • zákonní zástupcovia môžu do materskej školy vstúpiť po jednom s prekrytím horných dýchacích ciest  do malej chodby , kde odovzdajú deti PZ
  • prosíme zákonných zástupcov , aby si v rámci možností doniesli so sebou vyplnené tlačivá na urýchlenie odovzdávania detí
  • zákonní zástupcovia sú povinný doniesť deťom vlastnú označenú fľašku menom dieťaťa na dodržiavanie pitného režimu počas dňa
  • zákonní zástupcovia sú povinný dodržiavať príchod do materskej školy do 08,00 hod. , deti ktoré prídu po 08,00 hod. nebudú do materskej školy zobraté
  • odovzdávanie detí v popoludňajších hodinách bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení v takom istom režime ako pri rannom odovzdávaní

 

 

_________________________________________________________________________________________

Čo budem potrebovať do MŠ ...

 

pravidlá pre rodičov

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality