Obsah

Aktuálne APRÍL

 

vn      

zber

zber

 

 

OZNAM  - Školská jedáleň

S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie je možné odhlasovanie stravníkov deň vopred , vo výnimočných prípadoch ráno do 08.00 hod na tel. čísle  Materskej školy – školskej jedálne 045/5370254. Za neodobratú stravu a včas neodhlásenú sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Dieťa, ktoré má nárok na dotáciu z ÚPSVaR vo výške 1,20 €, len v tom prípade, že sa zúčastní v ten deň výchovno - vzdelávacieho procesu v MŠ.  / dieťa – predškolák, ktoré navštevuje posledný ročník v Materskej škole / . V prípade, že zákonný zástupca si nesplní povinnosť odhlásiť dieťa zo stravy, zaplatí plnú výšku stravnej jednotky za každý deň neprítomnosti / t.j. 1,27 € . Za neodhlásený deň mu dotácia na stravu nepatrí. 

Z dôvodu , že stravná jednotka v MŠ je určená finančným pásmom 4 vo výške 1,27 € , každý zákonný zástupca predškoláka je povinný doplatiť stravnú jednotku 0,07 € za každý deň odobratej stravy.

Typ stravníka

Dátum poskytnutia

Fin. náklady na nákup potravín v €/ deň

Dotácia z ÚPSVaR v  €/ deň

Úhrada zákonného zástupcu v € / deň

MŠ – predškolák

01.01.2019

1,27 €

1,20 €

0,07 €

Každé dieťa, ktoré má vzniknutý preplatok na stravnom k 01.01.2019, bude vyúčtovaný.  Z  platieb, ktoré prišli po 01.01.2019 bude odrátavaný 0,07 € doplatok za stravu. Každý zákonný zástupca bude informovaný o prípadnom doplatku alebo preplatku na stravnom.  V prípade otázok a nejasností sa informujte u vedúcej školskej jedálne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

2%

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane.

Fyzické osoby:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Vyhlásenie spolu s potvrdením doneste do Našej MŠ.

Právnické osoby:

  1. Daňové priznanie – časť IV. Uviesť naše občianske združenie
  2. Doniesť potvrdenie na Našej MŠ .

 

 

Občianske združenie „ Lieskovček “

Stredisková 2735/5

962 21 Lieskovec

IČO: 37893572

Číslo účtu Občianskeho združenia : SK73 1100 0000 0026 2478 0972

 

 Tlačivá na stiahnutie :

" V y h l á s e n i e "

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt detské preliezky

Prevádzkový poriadok - školský dvor MŠ