Obsah

Pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla

príloha č. 2 čestné prehlásenie Stiahnuté: 302x

Ako postupovať pri pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 361x

Žiadosť o pridelenie /zrušenie alebo zmenu/súpisného a orientačného čísla-priloha č.1 a 3 pred rokom 1976 Stiahnuté: 198x

Žiadosť o určenie (zmene/zrušení) súpisného čísla (súpisného a orientačného čísla) Stiahnuté: 8x

Ostatné tlačivá

Čestné prehlásenie k zníženiu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dôchodcov Stiahnuté: 188x

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dôchodcov Stiahnuté: 206x

Zmena v evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 182x

Priznanie k poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Stiahnuté: 20x

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia pre určenie poplatku za znečistenie ovzdušia v katastrálnom území obce Lieskovec pre rok 2019. Stiahnuté: 22x

Ohlásenie SHR Stiahnuté: 10x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie, rozkopanie, uzávierku pozemných komunikácií Stiahnuté: 6x

Stavebné tlačivá

Sadzobník stavebných poplatkov Stiahnuté: 67x

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 6x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 6x

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 4x

Návrh na vydanie kolaudačného rpzhodnutia Stiahnuté: 6x

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 5x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 5x

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 4x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie, rozkopanie, uzávierku pozemných komunikácií Stiahnuté: 4x

Stránka