Obsah

Pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla

príloha č. 2 čestné prehlásenie Stiahnuté: 203x

Ako postupovať pri pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 199x

Žiadosť o pridelenie /zrušenie alebo zmenu/súpisného a orientačného čísla-priloha č.1 a 3 pred rokom 1976 Stiahnuté: 106x

Žiadosť o vydanie /zmenu alebo zrušenie/súpisného a orientačného čísla po roku 1976 Stiahnuté: 96x

Ostatné tlačivá

Čestné prehlásenie k zníženiu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dôchodcov Stiahnuté: 135x

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dôchodcov Stiahnuté: 144x

Žiadosť o zvláštne užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 168x

Zmena v evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 138x

Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie Stiahnuté: 156x

Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) do evidencie Obce Lieskovec Stiahnuté: 150x

Priznanie k poplatku za zber ,prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Stiahnuté: 77x

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2018 Stiahnuté: 73x

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia pre určenie poplatku za znečistenie ovzdušia v katastrálnom území obce Lieskovec pre rok 2018 Stiahnuté: 83x

Stavebné tlačivá

NÁVRH NA POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY Stiahnuté: 149x

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA Stiahnuté: 157x

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA Stiahnuté: 160x

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY Stiahnuté: 159x

OHLÁSENIE REKLAMNEJ STAVBY Stiahnuté: 128x

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC Stiahnuté: 155x

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE STAVBY Stiahnuté: 149x

Stránka