Obsah

Pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla

príloha č. 2 čestné prehlásenie Stiahnuté: 639x

Ako postupovať pri pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 536x

Žiadosť o pridelenie /zrušenie alebo zmenu/súpisného a orientačného čísla-priloha č.1 a 3 pred rokom 1976 Stiahnuté: 296x

Žiadosť o určenie (zmene/zrušení) súpisného čísla (súpisného a orientačného čísla) Stiahnuté: 108x

Ostatné tlačivá

Čestné prehlásenie k zníženiu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dôchodcov Stiahnuté: 277x

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dôchodcov Stiahnuté: 291x

Zmena v evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 275x

Ohlásenie SHR Stiahnuté: 101x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie, rozkopanie, uzávierku pozemných komunikácií Stiahnuté: 91x

Žiadosť o zrušenie a vyradenie z evidencie SHR Stiahnuté: 56x

Priznanie k poplatku na zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Stiahnuté: 24x

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia pre určenie poplatku za znečistenie ovzdušia v katastrálnom území obce Lieskovec pre rok 2020. Stiahnuté: 29x

Stavebné tlačivá

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 97x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 126x

Návrh na vydanie kolaudačného rpzhodnutia Stiahnuté: 105x

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 94x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 96x

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 108x

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 61x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 67x

Stránka