Obsah

Pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla

Ako postupovať pri určení(zmene, zrušení/ súpisného a orientačného čísla. Stiahnuté: 16x

Príloha č. 1 - Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného a orientačného čísla. Stiahnuté: 18x

Príloha č. 2 - Čestné prehlásenie Stiahnuté: 17x

Príloha č. 3 - Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného a orientačného čísla-rozostavaná budova Stiahnuté: 19x

Ostatné tlačivá

Zmena v evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 303x

Ohlásenie SHR Stiahnuté: 134x

Žiadosť o zrušenie a vyradenie z evidencie SHR Stiahnuté: 83x

Priznanie k poplatku na zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Stiahnuté: 50x

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia pre určenie poplatku za znečistenie ovzdušia v katastrálnom území obce Lieskovec pre rok 2020. Stiahnuté: 60x

Stavebné tlačivá

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 126x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 163x

Návrh na vydanie kolaudačného rpzhodnutia Stiahnuté: 134x

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 118x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 124x

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 138x

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 92x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 99x

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 124x

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 90x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie , rozkopanie, uzávierku pozemných komunikácií Stiahnuté: 88x

Stránka