Obsah

Pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla

príloha č. 2 čestné prehlásenie Stiahnuté: 233x

Ako postupovať pri pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 301x

Žiadosť o pridelenie /zrušenie alebo zmenu/súpisného a orientačného čísla-priloha č.1 a 3 pred rokom 1976 Stiahnuté: 154x

Žiadosť o vydanie /zmenu alebo zrušenie/súpisného a orientačného čísla po roku 1976 Stiahnuté: 126x

Ostatné tlačivá

Čestné prehlásenie k zníženiu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dôchodcov Stiahnuté: 152x

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dôchodcov Stiahnuté: 163x

Žiadosť o zvláštne užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 205x

Zmena v evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 151x

Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie Stiahnuté: 167x

Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) do evidencie Obce Lieskovec Stiahnuté: 164x

Priznanie k poplatku za zber ,prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Stiahnuté: 124x

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2018 Stiahnuté: 100x

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia pre určenie poplatku za znečistenie ovzdušia v katastrálnom území obce Lieskovec pre rok 2018 Stiahnuté: 122x

Stavebné tlačivá

NÁVRH NA POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY Stiahnuté: 182x

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA Stiahnuté: 184x

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA Stiahnuté: 212x

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY Stiahnuté: 184x

OHLÁSENIE REKLAMNEJ STAVBY Stiahnuté: 165x

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC Stiahnuté: 179x

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE STAVBY Stiahnuté: 184x

Stránka