Obsah

Pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla

príloha č. 2 čestné prehlásenie Stiahnuté: 394x

Ako postupovať pri pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 423x

Žiadosť o pridelenie /zrušenie alebo zmenu/súpisného a orientačného čísla-priloha č.1 a 3 pred rokom 1976 Stiahnuté: 237x

Žiadosť o určenie (zmene/zrušení) súpisného čísla (súpisného a orientačného čísla) Stiahnuté: 43x

Ostatné tlačivá

Čestné prehlásenie k zníženiu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dôchodcov Stiahnuté: 222x

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dôchodcov Stiahnuté: 242x

Zmena v evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 222x

Priznanie k poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Stiahnuté: 58x

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia pre určenie poplatku za znečistenie ovzdušia v katastrálnom území obce Lieskovec pre rok 2019. Stiahnuté: 64x

Ohlásenie SHR Stiahnuté: 46x

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie, rozkopanie, uzávierku pozemných komunikácií Stiahnuté: 41x

Žiadosť o zrušenie a vyradenie z evidencie SHR Stiahnuté: 12x

Stavebné tlačivá

Sadzobník stavebných poplatkov Stiahnuté: 105x

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 37x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 50x

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 37x

Návrh na vydanie kolaudačného rpzhodnutia Stiahnuté: 43x

Ohlásenie reklamnej stavby Stiahnuté: 34x

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 39x

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby Stiahnuté: 40x

Stránka