Obsah

Pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla

príloha č. 2 čestné prehlásenie Stiahnuté: 271x

Ako postupovať pri pridelenie/zrušenie/zmena súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 327x

Žiadosť o pridelenie /zrušenie alebo zmenu/súpisného a orientačného čísla-priloha č.1 a 3 pred rokom 1976 Stiahnuté: 173x

Žiadosť o vydanie /zmenu alebo zrušenie/súpisného a orientačného čísla po roku 1976 Stiahnuté: 145x

Ostatné tlačivá

Čestné prehlásenie k zníženiu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dôchodcov Stiahnuté: 168x

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre dôchodcov Stiahnuté: 180x

Žiadosť o zvláštne užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 223x

Zmena v evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 169x

Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie Stiahnuté: 181x

Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) do evidencie Obce Lieskovec Stiahnuté: 178x

Priznanie k poplatku za zber ,prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Stiahnuté: 146x

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2018 Stiahnuté: 121x

Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia pre určenie poplatku za znečistenie ovzdušia v katastrálnom území obce Lieskovec pre rok 2018 Stiahnuté: 141x

Stavebné tlačivá

NÁVRH NA POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY Stiahnuté: 200x

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA Stiahnuté: 201x

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA Stiahnuté: 230x

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY Stiahnuté: 200x

OHLÁSENIE REKLAMNEJ STAVBY Stiahnuté: 181x

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC Stiahnuté: 194x

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE STAVBY Stiahnuté: 200x

Stránka